Resolució de concessió d’ajudes a l’adquisició i reposició d’instruments per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana

L’Institut Valencià de Cultura publica la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020.

Per a l’acceptació el termini de presentació serà del 6 al 21 d’octubre mentre que per a la justificació el termini de presentació serà del 6 d’octubre al 30 de novembre.

Aquest és el procediment a seguir a partir de la publicació de la resolució de concessió de les subvencions a l’adquisició d’instruments musicals durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020 en el DOGV. Tot el necessari està contingut en els resolts setè i vuitè de la resolució de convocatòria de 08.06.2020, que resumim a continuació:

 

1.- Acceptació:

A) Comprovar en la resolució publicada en el DOGV, l’import definitiu concedit. S’ha de tindre en compte que l’acta de data 09.09.2020, publicada en la web de l’IVC, era provisional i per tant poden haver-se produït variacions respecte al seu contingut.

B) A partir de 06.10.2020 s’obri un termini de 10 dies hàbils per a acceptar la subvenció. Per tant, hi ha de termini fins al dia 21.10.2020 per a fer-ho, enviant a través del registre telemàtic de l’IVC:

    • L’ annex III d’acceptació
    • L’ annex II de domiciliació bancària

Tots dos degudament emplenats i signats, manual o digitalment. Els dos són obligatoris fins i tot si les dades de l’entitat beneficiària ja consten en l’IVC.

L’acceptació fora de termini, és a dir, amb posterioritat al 21.10.2020, comporta una sanció econòmica. I la seua no acceptació abans del 30.11.2020, la revocació de la subvenció.

 

2.- Justificació

Una vegada acceptada la subvenció, la mateixa s’ha de justificar abans del 30.11.2020. Per a això és necessari enviar, a través del registre telemàtic de l’IVC els següents documents:

  • L’annex IV de justificació degudament emplenat i signat manual o digitalment.
  • La o les factures de l’adquisició realitzada.
  • El(s) justificant(s) de pagament d’aquesta adquisició.
  • Document signat on es faça constar l’enllaç que porte a la pàgina web del beneficiari on s’indique la col·laboració de l’IVC i els logotips oficials d’aquesta institució, d’acord amb les normes d’identitat corporativa disponibles en la pàgina web https://ivc.gva.es/val/ivc-val/qui-som-ivc/logos-val
  • Ajudes de mínimes: declaració responsable signada, on consten totes les ajudes o subvencions rebudes per l’entitat sol·licitant, procedents d’una administració o institució pública, durant els dos exercicis fiscals anteriors i l’exercici en curs, assenyalant l’any, l’organisme condecent, l’import i l’objecte de l’ajuda. Si no s’han rebut, la declaració responsable anirà en aquest sentit.

Recordem que tant el lliurament dels instruments com els pagaments realitzats han d’haver-se fet abans del 30.11.2020 i que és imprescindible justificar com a mínim el 90% del pressupost d’adquisició que el beneficiari va assenyalar en la seua sol·licitud.

En cas contrari la subvenció serà minorada proporcionalment, o revocada, segons la quantia justificada.

 

Nota: En cas que el sol·licitant no puga justificar la subvenció o decidisca no acceptar-la, és obligatori renunciar a la mateixa mitjançant escrit motivat i signat, enviat a l’IVC a través del registre telemàtic.

 

 

CAP ACCEPTACIÓ NI JUSTIFICACIÓ REBUDA

AMB ANTERIORITAT AL 06.10.2020 TINDRÀ CAP VALIDESA

 

 

Documentació

Pot consultar-se en aquest enllaç:

https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/ajudes-2020/ajudes-musica-2020/ajudes-instruments-2020-justificar