Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2020

La Diputació de València aprova l’acord de resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2020.

El termini de la justificació de les subvencions finalitzarà el dia 5 de novembre de 2020.

Atès que les peticions que es relacionen compleixen amb els requisits establerts en la convocatòria de referència per accedir a les subvencions.

S’acorda:

a) Concedir les subvencions als destinataris i per les quanties que s’expressen en l’Annex I adjunt, autenticat pel secretari general que s’incorporava a l’expedient.

b) Disposar la despesa d’aquestes subvencions, amb el desglossament individualitzat que s’especifica en l’annex I, amb càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses de la corporació del 2020.

c) Desestimar les sol·licituds dels beneficiaris que consten a l’annex II, pels motius indicats.

d) La justificació de la subvenció concedida haurà d’acreditar-se davant de la Diputació, segons el que estableixen les Bases que regeixen la present convocatòria.

e) Notificar la present resolució als/les interessats/des.

 

Documentació

Descarrega la resolució i l’Annex I. [PDF]