Subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de societats musicals 2021

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual es concedeixen subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per import d’1.000.000 d’euros.

S’estableixen dues modalitats d’inversions subvencionables. La modalitat remodelació, que inclou obres de remodelació i rehabilitació, reforma, millora, adequació i modernització de locals socials en espais existents i les seues instal·lacions, dotada amb 650.000 euros. I la modalitat construcció, per a obres de nova construcció, ampliació i habilitació de nous espais de locals socials, dotada amb 350.000 euros.

S’entén com a societats musicals les entitats privades sense ànim de lucre que, estant legalment constituïdes, tinguen entre les seues finalitats socials la difusió, la promoció o divulgació i l’ensenyament de la música i realitzen almenys, les següents activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: sosteniment d’una agrupació instrumental no professional siga banda o orquestra, sosteniment d’una escola de música o escola d’educands de manera directa o a través d’agrupacions supramunicipals o a falta d’això, col·laborar de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental com a activitat tendent a la seua formació musical.

En aquesta convocatòria només s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 85.000,00 euros, i les inversions dels quals s’executen a partir de l’1 de gener de 2021.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes està obert fins al 19/04/2021 inclusivament.

La gestió d’aquesta convocatòria correspon al Servei de Coordinació d’Entitats Culturals de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, amb domicili en l’Av. de Campanar, 32, València. Per a qualsevol consulta que puguen realitzar els interessats en aquestes ajudes, s’estableix els següents números de telèfon: 961 923 301 / 464 / 468.

Aquestes subvencions es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per l’Ordre 57/2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, publicada el 26/9/2016 en el DOGV, modificada per l’Ordre 41/2017 de 24 d’octubre, d’aquest Departament.

La informació, normativa i documents model estan disponibles en la següent direcció url : http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15734

Documentació

Resolución. Remodelación y construcción de locales

Extracto. Remodelación y construcción de locales