Convocatories

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2020

La Diputació de València aprova l’acord de resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de València a societats musicals «Excel·lent Música de Banda» 2020. El termini de la justificació de les subvencions finalitzarà el dia 5 de novembre de 2020. Atès que les peticions que es relacionen compleixen amb […]

Convocatòria de subvencions a Entitats sense ànim de lucre de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, Anualitat 2020

A/A. Societats Musicals federades de la província d’Alacant. La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el 12 de febrer de 2020, va aprovar la “Convocatòria de subvencions a Entitats sense fi de lucre de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, Anualitat 2020”, conformement a les següents bases: […]

Convocatòria pública de subvencions 2020 per al desenvolupament de projectes culturals.

A/A. Societats Musicals federades de la província d’Alacant. Extracte de la resolució de 13 de febrer de 2020 de la regidora-delegada de cultura de l’ajuntament d’Alacant, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions 2020 per al desenvolupament de projectes culturals. Adjuntem publicació: Acts Culturales – BOP Alicante-1

XLIII Certamen Provincial de Bandes de Música de la provincia de Castellón

Convocatòria del XLIII Certamen Provincial de Bandes de Música dependents de les Societats Musicals Federades de la província de Castelló, corresponent a l’any 2020. PRIMER. Beneficiaris: Societats Musicals Federades de la Província de Castelló. SEGON. Finalitat: Foment de les activitats musicals. TERCER. Bases reguladores: Les bases reguladores de la present convocatòria han sigut aprovades mitjançant […]