Campanya de Concerts d’Intercanvis – Protecció de dades

Protecció de dades personals

La FSMCV informa els usuaris del lloc web sobre la seua política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recaptats per la navegació o emplenament de formularis a través del seu lloc web. En aquest sentit, la FSMCV garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

a) Recollida, finalitat i tractament de dades.

De conformitat amb el que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades Europeu, informem que la finalitat del tractament de les dades que aportacions és la de poder contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seua petició o consulta i fer un seguiment posterior. Les dades seran tractades sobre la base jurídica del servei prestat. Pot retirar-se aquest consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podrà respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació. Per tant, la comunicació de les seues dades personals a aquest efecte és un requisit necessari perquè puguem atendre les peticions formulades per aquesta via.

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a donar resposta a la seua sol·licitud, petició, consulta o reclamació i donar aquesta per definitivament tancada. Posteriorment, seran conservats a manera d’històric de comunicacions, llevat que vosté sol·licite la seua supressió. S’informa que FSMCV, és en tot cas, la responsable del tractament.

En tot cas, i sent que en els diferents llocs del web es poden recaptar les dades per a altres finalitats, informem que les mateixes estan detallades en els apartats corresponents.

b) Comunicació d’informació a tercers.

Les seues dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals la Federació està subjecta per la seua activitat.

Proveïdors que requerisquen accedir a les seues dades per a la prestació de serveis que la Federació haja contractat a aquests proveïdors, i amb els quals la Federació té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seua privacitat.

En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan la FSMCV dispose del consentiment exprés de l’usuari.

c) Drets dels usuaris.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o en el seu cas, la portabilitat de les dades mitjançant sol·licitud dirigida al Responsable del Tractament, aportant còpia del seu document d’identitat a l’adreça de correu electrònic fsmcv@fsmcv.org, especificant el dret que desitja exercitar.

Així mateix, s’informa que per a una major garantia en el compliment de la Protecció de dades, ha sigut designat un Delegat en Protecció de Dades (contacte: dpd@aequus.es). Front a qualsevol vulneració de drets, pot presentar-se una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, vosté autoritza l’ús de les citades dades per a rebre de la Federació, per qualsevol mitjà, informació promocional sobre els productes i serveis relacionats amb la música.

Si es faciliten dades de tercers, qui ho faça assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament del que es preveu en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

L’usuari és responsable que la informació que proporcione a través d’aquest Web siga certa. A aquest efecte, respon de la veracitat de totes les dades que comunique i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que responga a la seua situació real. L’usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione i dels perjudicis que això cause a l’empresa o a tercers.

La Federació garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguen facilitades. A tal fi, t implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb el que s’estableix en la normativa aplicable.