Subvencions a societats musicals de la província d’Alacant, per a l’adquisició de partitures, tauletes, pissarres tàctils i mampares

[:vl]S’han publicat les convocatòries per a les concessions de subvencions a societats musicals per a l’adquisició d’instruments musicals i mampares de protecció així com de pissarres tàctils interactives per part de la de l’Excel·lentíssima Diputació de Alacant.

Termini de presentació de sol·licituds:

Les societats musicals interessades hauran de presentar la seua sol·licitud signada en el model normalitzat que es publica al costat de les bases, a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial (https://diputacionalicante.sedelectronica.es/) en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Adjuntem publicacions: BOP A- Conv subvenciones partituras tablets pizarras y mamp BOP A- Extracto subv partituras tablets pizarras y mamp

 [:es]Se han publicado las convocatorias para las concesiones de subvenciones a sociedades musicales para la adquisición de instrumentos musicales y mamparas de protección así como de pizarras táctiles interactivas por parte de la de la Excelentísima Diputación de Alicante.

Plazo de presentación de solicitudes:

Las sociedades musicales interesadas deberán presentar su solicitud firmada en el modelo normalizado que se publica junto a las bases, a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial (https://diputacionalicante.sedelectronica.es/) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Adjuntamos publicaciones: BOP A- Conv subvenciones partituras tablets pizarras y mamp BOP A- Extracto subv partituras tablets pizarras y mamp[:]