Documentació FSMCV

Documentación FSMCV

Portal de Transparència

Documentació ALTA de una societat musical en la FSMCV (1. Solicitud, 2. Relació JD, 3. Relació components y 4. Model de declaració responsable)

Fitxa de Alta Músics

Barem de Participació Federal.

Manual de directives.

Sobre el funcionament econòmic-administratiu en les estructures comarcals.

Reglaments

Nou Reglament de Certàmens

Solicitud músics en plantilla en virtud del dret de formació

Nou Reglament de Persones Relacionades amb la Federació

Altra documentació:

Decret sobre la interpretació de l’Himne Nacional espanyol.

Decret BIC de les Societats Musicals

Documentació d’Assemblees i Jornades realitzades per la FSMCV