Avís legal

Denominació Social del prestador: FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Domicili Social: Carrer Sorní, 22-1ª 46004 – València
CIF: G-46152120
Telèfon: 96 353 19 43
Fax: 96 351 57 88
e-mail: fsmcv@fsmcv.org
Inscrita en el Registre d’Associacions amb número F-3 en la Secció 2ª.
Nom de domini: http://www.fsmcv.org

OBJECTE

La FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, d’ara endavant FSMCV, és el prestador sent responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualssevol una altra disposició legal que fóra aplicable. La FSMCV es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparèixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

La FSMCV s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié al mateix. Des del lloc web del client és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web a través d’enllaços o hipervincles. Atès que la FSMCV no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquesta no assumeix cap tipus de responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

En tot cas, la FSMCV manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La FSMCV no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant açò i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament.

En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant açò, la FSMCV no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programació, caigudes de servidors, errors en les línies de comunicació o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web, declinant així tal responsabilitat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La FSMCV informa als usuaris del lloc web sobre la seua política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recaptades per la navegació o emplenament de formularis a través del seu lloc web. En aquest sentit, la FSMCV garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

a) Recollida, finalitat i tractaments de dades.

La FSMCV té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé siga mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, la FSMCV serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn la FSMCV informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, l’oferirli el servei que puga sol·licitar, facilitant la prestació del mateix, contactar-li i informar-li en el marc de les nostres activitats. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguen arreplegats a través del lloc web de la FSMCV, i per tant tinga la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per FSMCV.

b) Comunicació d’informació a tercers.

La FSMCV informa als usuaris que les seues dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estiga emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei implique la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, solament es durà a terme la cessió de dades al tercer quan la FSMCV dispose del consentiment exprés de l’usuari.

c) Drets dels Usuaris.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seues dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de la FSMCV. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acredite la seua identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: FSMCV, Carrer Sorní, 22-1a 46004 València. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant açò, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acredite aquesta representació de l’interessat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de la FSMCV o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual anaren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la FSMCV. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part la FSMCV serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: fsmcv@fsmcv.org

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.