Òrgans de govern

Tal com defineix la Llei d’Associacions, l’òrgan suprem de govern de la Federació és l’Assemblea General de Socis. L’òrgan d’administració i representació és la Junta Directiva. La Junta Directiva està formada per:

  • President
  • Vicepresident primer
  • Vicepresident segon (és el President de la Societat Musical en què se celebra l’Assemblea anual)
  • Secretari General
  • Tresorer
  • 20 vocals

Que són triats democràticament en les Assemblees Generals per mandats de quatre anys.

Junta Directiva
Pedro Rodríguez Navarro
President
Remigi Morant Navasquillo
Vicepresident 1r
Enric Portalés Pesudo
Vicepresident 2n
Lourdes Gavilá Ana
Secretària General

 

Vocals
Manuel Muñoz Pérez
Vocal
Mari Pepa Colomina Gomis
Vocal
Roberto Escobar Honrubia
Vocal
Sofía Molina Lago
Vocal
Daniela González Almansa
Vocal
Mª Àngeles Durán Uroz
Vocal i Tresorera
Sara Sanjuán Ortiz
Vocal
Cristina Fornet Ausina
Vocal
Iván Escorihuela Sales
Vocal
Lute Fernández Lozano
Vocal
Leandro R. Vilató Martínez
Vocal
Mª Empar Gadea Blasco
Vocal
Ramón Más Soler
Vocal
Antoni Aliada Tortajada
Vocal
Ricardo Sales Ballester
Vocal
María Olmo Moreno
Vocal
Amparo Máñez Olivares
Vocal
Mª José Hernández Micó
Vocal
Evelyn Martínez Oliveira
Vocal
Juan Carlos Alfonso Picó
Vocal

Són membres també de la Junta Directiva els tres Presidents Provincials: un per cada província de la Comunitat Valenciana. Estos són triats per cada un dels tres Comités Provincials existents. Els Comités Provincials estan formats per tots els Presidents Comarcals corresponents a la seua província.

Són part també de l’estructura federativa trenta Presidents Comarcals que són triats directament en cada comarca per les SSMM de la mateixa. Les Societats que configuren cada comarca poden veure’s en la secció corresponent d’esta pàgina web. Cada any es reuneixen una vegada tots els Presidents Comarcals, Provincials i Junta Directiva en el Consell Intercomarcal. Les seues funcions poden consultar-se en els Estatuts de la Federació. Esta reunió constitueïx una jornada de treball per a posar en comú els treballs de tota l’estructura federativa. (Veure llistat de Presidents Comarcals).

La Comarca és l’estructura Federal més pròxima a les SSMM i manté reunions periòdiques (cada mes, dos mesos, tres mesos… segons comarques) en les que es proporciona informació directa a les SSMM sobre la pròpia Federació i sobretot el que succeïx en la vida musical valenciana: subvencions, convocatòries, relacions entre Societats, etc.

En la Federació existeix a més una Junta de Govern –formada per un reduït nombre de directius- que prepara les reunions de la Junta Directiva i atén assumptes urgents.