Òrgans de govern

Tal com defineix la Llei d’Associacions, l’òrgan suprem de govern de la Federació és l’Assemblea General de Socis. L’òrgan d’administració i representació és la Junta Directiva. La Junta Directiva està formada per:
  • President
  • Vicepresident primer
  • Vicepresident segon (és el President de la Societat Musical en què se celebra l’Assemblea anual)
  • Secretari General-Tresorer
  • 15 vocals
Que són triats democràticament en les Assemblees Generals per mandats de quatre anys.
Són membres també de la Junta Directiva els tres Presidents Provincials: un per cada província de la Comunitat Valenciana. Estos són triats per cada un dels tres Comités Provincials existents. Els Comités Provincials estan formats per tots els Presidents Comarcals corresponents a la seua província.

Són part també de l’estructura federativa trenta Presidents Comarcals que són triats directament en cada comarca per les SSMM de la mateixa. Les Societats que configuren cada comarca poden veure’s en la secció corresponent d’esta pàgina web. Cada any es reuneixen una vegada tots els Presidents Comarcals, Provincials i Junta Directiva en el Consell Intercomarcal. Les seues funcions poden consultar-se en els Estatuts de la Federació. Esta reunió constitueïx una jornada de treball per a posar en comú els treballs de tota l’estructura federativa. (Veure llistat de Presidents Comarcals).

La Comarca és l’estructura Federal més pròxima a les SSMM i manté reunions periòdiques (cada mes, dos mesos, tres mesos… segons comarques) en les que es proporciona informació directa a les SSMM sobre la pròpia Federació i sobretot el que succeïx en la vida musical valenciana: subvencions, convocatòries, relacions entre Societats, etc.

En la Federació existeix a més una Junta de Govern –formada per un reduït nombre de directius- que prepara les reunions de la Junta Directiva i atén assumptes urgents.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

La FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) es constitueix com una organització sense ànim de lucre, de caràcter no oficial, amb el propòsit d´integrar i coordinar el moviment associatiu musical i cultural de la Comunitat Valenciana que té el seu màxim exponent representat per les Societats Musicals amb escola i banda de música, entitats que, tradicionalment, han contribuït a conservar el patrimoni cultural i musical del nostre Poble, han vertebrat la seua estructura territorial i social i han donat fortalesa a aquesta identitat com a Poble per ser la música una de les arts més arrelades y un dels trets essencials de la idiosincràsia d´aquesta Comunitat.

Constitueix l´objectiu de la FSMCV, la promoció i el desenvolupament de les Societats Musicals, en totes les seues vessants, impulsant el seu creixement, diversificació i millora, tant pel que fa a la llavor pedagògica com a l´activitat socio-cultural realitzada, tot prestant una especial atenció al creixement i normalització de les escoles de música, a la formació musical dels jovens i a la seua educació integral, al perfeccionament del model de gestió dels associats i a la progressiva formació dels seus directius en tasques de gestió.

L´estructura directiva de la FSMCV està formada per un voluntariat elegit, des de la seua fundació al 1968, de forma democràtica per les entitats associades. Així mateix, i des del començament, la FSMCV s´ha estructurat com una organització unitària de totes les terres de la nostra Comunitat i, per tant, precursora de l´actual Autonomia, amb una estructura provincial i comarcal, democràticament elegida, que s´articula de forma que la comunicació puga fluir d´una forma bidireccional, lliure i continuada des de la Junta Directiva a tots els associats, mitjançant els darrers avançaments de les tecnologies de la comunicació a l’objecte d´agilitzar i optimitzar aquest procés.

Un conjunt de valors fonamentals donen suport ètic a aquesta entitat, situant-se a la base dels diferents àmbits i nivells d´actuació de la FSMCV. Els valors democràtics i de independència política en l’elecció dels seus membres i en les relacions amb el grups socials i politics, la proximitat i la transparència informativa, el foment de la participació i la solidaritat amb els seus associats i un tarannà dialogant, on la pluralitat ideològica i social, la tolerancia i el apropament de postures siguen la tònica fonamental de les relacions internes i amb l´entorn pròxim.

La nostra filosofia d´actuació pretén aconseguir els máxims nivells de cohesió i unitat entre les entitats associades, de manera que ens permeta ser un interlocutor vàlid davant les Institucions Públiques, singularment Generalitat, Diputacions i Ajuntaments, al temps que fomentar en tot moment les bones relacions d´aquestes amb tots els nivells de la nostra estructura i dels nostres associats, la mútua col.laboració i el respecte de la recíproca independència.

Entenem que la dialèctica a mantindre amb les Institucions Publiques i Privades ha de ser la de la col.laboració i la cooperació mútua, basada en el plantejament de propostes y projectes al voltant de les matèries d´interés comú de carácter musical, associatiu, social i cultural, per tal que es puguen materialitzar en programes concrets d´actuació.