Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA MÚSICA VALENCIANA PER A MITIGAR L’IMPACTE DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID19

[:vl]La crisi sanitària de la COVID19 ha afectat greument el sector cultural, i més específicament a l’àmbit de la música i al règim de funcionament de les nostres societats musicals.

Les mesures sanitàries establides per les diferents administracions han limitat l’activitat musical sensiblement. Una paràlisi obligatòria que dificulta seriosament la supervivència del teixit associatiu i empresarial musical, i que afecta també directament a els/les professionals de la música valenciana.

ayudas musica banner FSMC val

Pràcticament, totes les polítiques en l’àmbit de la música, afavorides per les administracions públiques, estan posant l’èmfasi a mitigar les conseqüències negatives d’aquesta situació. En aquests moments les prioritats són, en alguns casos, garantir la mera supervivència. Per això, la majoria dels esforços han d’anar en aquesta direcció.

El programa “CaixaBank escolta València” ha vingut durant aquests últims anys articulant diferents accions i projectes. Unes accions que han aconseguit importants resultats, valorats molt positivament pels diferents sectors implicats. I això ha sigut així perquè “CaixaBank escolta València” és un projecte en constant evolució, que escolta al sector i és sensible a les seues necessitats. Exemple de tot això són les Beques destinades a l’alumnat de les escoles de música que es van posar en marxa durant la gran crisi econòmica de fa uns anys i que va permetre a un gran nombre de joves continuar els seus estudis.

En aquest sentit, la Comissió Mixta per al Control i Seguiment de “CaixaBank escolta València” ha anat adequant els diferents projectes a la nova realitat ocasionada per l’actual crisi sanitària, analitzant la seua evolució, les restriccions adoptades i sobretot les necessitats en aquest nou context. Pràcticament tots els projectes han experimentat o estan experimentant canvis i adaptacions.

Els ‘Premis al Talent Musical en la Comunitat Valenciana’ no poden ser aliens a aquesta realitat. En aquests moments, els recursos disponibles han de ser assignats seguint altres criteris més distributius, contemplant les necessitats existents i arribant al major nombre de persones i col·lectius. Per tot això, l’esforç destinat a aquests Premis anirà dirigit durant l’any 2021 a aquesta convocatòria d’ajudes econòmiques que permeten beneficiar a un nombre major d’entitats i agrupacions musicals. Així doncs, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura i CaixaBank, organitza i desenvolupa una convocatòria d’Ajudes a la Música Valenciana per a mitigar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID19, i fer costat al sector musical i al conjunt de les societats musicals en aquestes excepcionals circumstàncies.

La concessió de les diferents ajudes es regirà per les següents

BASES REGULADORES:

Primera: Entitats organitzadores i col·laboradores

La FSMCV convoca les Ajudes a la Música Valenciana en la Comunitat Valenciana amb la col·laboració del Institut Valencià de Cultura i el patrocini de CaixaBank.

L’import de les ajudes serà sufragat íntegrament per CaixaBank dins del programa “CaixaBank escolta València”.

Segona: Modalitats

S’estableixen les següents quatre modalitats de les ajudes:

• Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb l’activitat musical

en la Comunitat Valenciana

Pressupost total: 25.000 euros.

En aquesta modalitat s’admetran sol·licituds de qualsevol entitat jurídica privada amb seu social o establiment radicat a la Comunitat Valenciana o persona física de l’àmbit empresarial valencià, natural o resident en la Comunitat Valenciana, i que realitze una activitat empresarial relacionada amb els diferents àmbits de la música. Les entitats participants hauran d’acreditar una trajectòria professional de rellevància. També hauran de demostrar que la crisi sanitària de la COVID19 ha impedit el funcionament ordinari d’aquesta.

Se seleccionaran cinc entitats. S’assignarà a cadascuna d’elles una ajuda econòmica de 5.000 euros.

• Ajudes a les formacions musicals de caràcter professional

En aquesta modalitat s’admetran sol·licituds de formacions instrumentals o vocals de caràcter professional. Les formacions hauran de tindre un mínim de tres components. Hauran d’estar dotades de personalitat jurídica privada pròpia, no dependre de cap administració pública i ser residents en la Comunitat Valenciana. Les entitats participants hauran d’acreditar una trajectòria professional de rellevància. També hauran de demostrar que la crisi sanitària de la COVID19 ha impedit el funcionament ordinari de l’agrupació.

Pressupost total: 25.000 euros.

Se seleccionaran cinc formacions. S’assignarà a cadascuna d’elles una ajuda econòmica de 5.000 euros.

• Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindré la qualitat educativa, impulsen projectes d’igualtat o inclusió social en temps de la COVID19

Pressupost total: 20.000 euros.

En aquesta modalitat s’admetran sol·licituds de centres educatius valencians que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID19. A títol orientatiu citem els següents àmbits: continuació de l’activitat lectiva per mitjans telemàtics, inversions i adquisició de recursos extraordinaris, activitats de formació del professorat per a adaptar-se a la nova situació, esforços per a evitar les desigualtats provocades per la COVID19, iniciatives que fomenten la inclusió social, projectes d’igualtat, etc.

Podran optar a aquesta modalitat qualsevol centre educatiu de titularitat pública o privada que impartisca ensenyaments reglats o no reglats establits en la Llei orgànica d’Educació, com són els centres d’Educació Infantil i Primària, centres d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Conservatoris Elementals i Professionals de Música, Centres Autoritzats i Escoles de Música inscrits en el Registre d’Escoles de Música de la Comunitat Valenciana. No podran participar projectes educatius de caràcter universitari o de postgrau, ni pertanyents a centres d’ensenyaments artístics superiors.

Se seleccionaran deu centres educatius. S’assignarà a cadascun d’ells una ajuda econòmica de 2.000 euros.

• Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID19

Pressupost total: 20.000 euros.

Podran presentar sol·licituds qualsevol societat musical valenciana de la FSMCV que desenvolupe plans de contingència per a mitigar els riscos de contagi de la COVID19. S’haurà de demostrar esforços de tota índole per a mantindre l’activitat musical, el funcionament de les agrupacions i la vida associativa musical de l’entitat, respectant sempre les mesures establides per les autoritats sanitàries.

Se seleccionaran vint societats musicals. S’assignarà a cadascuna d’elles una ajuda econòmica de 1.000 euros.

Tercera: Requisits dels participants

 1. Podrà presentar la seua candidatura qualsevol persona física o entitat jurídica que complisca els requisits exposats en les bases.
 2. Tots/as els/as candidats/as hauran de ser valencians de naixement o residència. En el cas de persones jurídiques hauran de tindre la seu social o un establiment permanent en la Comunitat Valenciana.

Quarta: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

 1. El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 21 de maig i finalitzarà el 18 de juny de 2021, tots dos inclosos. Fora d’aquest període no s’admetran candidatures.
 2. Les sol·licituds, segons el model oficial, s’enviaran per correu electrònic a l’adreça següent: ayudascaixabankalamusica@fsmcv.org. La FSMCV confirmarà als sol·licitants la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta a ella abans que finalitze el termini d’inscripció.

Quinta: Documentació exigida en cada modalitat

La documentació que es presentarà en cadascuna de les modalitats serà les següents:

• Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb la musica en la Comunitat Valenciana

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web www.fsmcv.org
2. Dades completes de la persona titular de l’empresa o representant legal.
3. Memòria i/o Curriculum vitae que no excedisca cinc pàgines a una sola cara, que reflectisca els mèrits i la trajectòria de l’aspirant i un informe o memòria explicativa que descriga l’activitat empresarial i que no excedisca de cinc pàgines. 4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID19 en el funcionament ordinari de l’entitat.

• Ajudes a les formacions musicals valencianes de caràcter professional

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web www.fsmcv.org
2. Dades completes de la formació i persona o persones que ostenten la titularitat de la formació.
3. Currículum vitae que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara que reflectisca els mèrits i la trajectòria de la formació.
4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID19 en el funcionament ordinari de l’agrupació.

• Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindré la qualitat educativa, impulsen projectes d’igualtat o inclusió social en temps de la COVID19

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web www.fsmcv.org
2. Dades completes del director o directora del centre i, en el cas de centres privats, del titular. Els centres públics hauran d’adjuntar certificat de l’acord del Consell Escolar aprovant la participació en aquesta convocatòria d’ajudes i la conformitat de l’Administració titular.
3. Memòria explicativa de les mesures i innovacions, projectes d’igualtat o inclusió social implantats, que no excedisca de deu pàgines a una sola cara.

• Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID19

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web www.fsmcv.org
2. Dades completes de la persona titular de la societat musical o representant legal. 3. Memòria que no excedisca cinc pàgines a una sola cara que reflectisca plans de contingència per a mitigar els riscos de contagi de la COVID19 mantenint l’activitat musical, el funcionament de les agrupacions i la vida associativa musical de l’entitat, respectant sempre les mesures establides per les autoritats sanitàries.
4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID19 en el funcionament ordinari de l’entitat.

Sisena: Valoració de les sol·licituds i procés de selecció

 1. Una Comissió de Selecció s’encarregarà de valorar les sol·licituds i seleccionar les entitats beneficiàries de les ajudes de cada modalitat.
 2. La Comissió de Selecció estarà formada per sis components coneixedors de l’ecosistema musical valencià, actuant un/a d’ells de president/a, un altre/a de secretari/a i els/les quatre restants de vocals.
 3. Els membres de la Comissió de Selecció seran seleccionats i nomenats per la Comissió Mixta de Control i Seguiment del programa “CaixaBank escolta València”.
 4. Per a l’exercici de les seues funcions, la Comissió de Selecció podrà recaptar assessorament d’experts en els camps relacionats amb les diferents modalitats convocades.
 5. La Comissió de Selecció triarà a les entitats mereixedores de les ajudes sobre la base de la documentació presentada.
 6. La Comissió de Selecció tindrà un mes, des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, per a la Resolució d’aquesta convocatòria i la selecció de les entitats beneficiàries de les Ajudes.

Setena: Lliurament de les ajudes

 1. La dotació econòmica serà ingressada en el compte obert en CaixaBank (serveixen indistintament els comptes origen Bankia o CaixaBank) de la qual siga titular el beneficiari, indicada per aquest.
 2. Correspon als beneficiaris de les ajudes qualsevol impost o gravamen derivat de la seua percepció.
 3. Els beneficiaris estan obligats a acudir, si fóra el cas, als actes de lliurament de les ajudes que es pogueren organitzar.

Octava: Tractament de les dades personals

Els participants de la present convocatòria consenten expressament que les dades personals que puguen facilitar queden incorporats de manera confidencial a un fitxer automatitzat i no automatitzat del qual és titular la FSMCV. Les dades seran utilitzades per a gestionar les sol·licituds a les ajudes i complir amb el desenvolupament de l’objecte recollit en les presents bases, així mateix les dades podran ser transmeses a les entitats col·laboradores. La FSMCV ha adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades. La FSMCV compleix amb les prescripcions de la Llei orgànica de Protecció de Dades, així com de la seua normativa de desenvolupament. Per al cas que els sol·licitants siguen menors d’edat, però majors de 14 anys, s’autoritzarà els legals representants, perquè puguen accedir a les dades que puga existir a conseqüència dels tractaments als quals s’han fet referència anteriorment i per al cas que siguen menors de 14 anys qualsevol document haurà de ser signat pel seu legal representant, havent-se d’acreditar tal extrem. En tot cas es podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint la seua sol·licitud, per escrit i acreditant la seua identitat a l’adreça de correu electrònic fsmcv@fsmcv.org o a l’adreça postal, carrer de la Democràcia, 62, 46018 de València.

A conseqüència de l’eventual acte de lliurament d’aquestes ajudes, es podran prendre fotografies en aquest, per això, ha de tindre en compte que la participació en la present convocatòria comporta necessàriament la seua autorització al fet que la seua imatge resulte tractada i siga objecte de publicació en revistes de divulgació cultural, així com en el seu cas en les xarxes socials i web de la FSMCV i CaixaBank així com en les informacions que es remeten de les seues pròpies activitats. Així mateix, i pels mateixos motius exposats les seues dades de nom i cognoms necessàriament apareixeran publicats en aquests canals de comunicació.

Novena. Llei aplicable i jurisdicció

La convocatòria, resolució i lliurament d’aquestes ajudes es regeix per la llei espanyola. Els organitzadors, col·laboradors, patrocinadors i participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur propi, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de València per a resoldre qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se del desenvolupament d’aquests.

Dècima. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud de les ajudes implicarà l’acceptació plena i incondicional de totes les bases ací descrites.

El reconeixement com a sol·licitant vàlid queda subjecte al compliment de les condicions establides en aquestes bases. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del sol·licitant. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri de la FSMCV. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, la FSMCV podrà modificar les presents bases, fins i tot la composició de la Comissió de Selecció per circumstàncies sobrevingudes, sense perjudici que haguera començat la present edició comunicant-ho en la web de la FSMCV i als interessats. Les bases estaran sempre disponibles en la pàgina web www.fsmcv.org.

L’acceptació de les Ajudes suposa l’obligació d’assistir a l’eventual acte de lliurament. Les Ajudes seran publicades al web oficial de les entitats organitzadores i col·laboradores.

València, 20 de maig de 2021

Documentació:

Bases de les ajudes

– Formulari d’Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindre la qualitat educativa, impulsen projectes d’igualtat o inclusió social en temps de la COVID-19

– Formulari d’Ajudes a les empreses i als emprenedors/es relacionats amb l’activitat musical en la Comunitat Valenciana

– Formulari d’Ajudes a les formacions musicals de caràcter professional

– Formulari d’Ajudes a les Societats Musicals que desenvolupen plans de contigència per a mitigar els riscos de la COVID-19[:es]

La crisis sanitaria de la COVID19 ha afectado gravemente al sector cultural, y más específicamente al ámbito de la música y al régimen de funcionamiento de nuestras sociedades musicales.

Las medidas sanitarias establecidas por las diferentes administraciones han limitado la actividad musical sensiblemente. Una parálisis obligatoria que dificulta seriamente la supervivencia del tejido asociativo y empresarial musical, y que afecta también directamente a los/las profesionales de la música valenciana.

ayudas musica banner FSMC cas

Prácticamente, todas las políticas en el ámbito de la música, auspiciadas por las administraciones públicas, están poniendo el énfasis en mitigar las consecuencias negativas de esta situación. En estos momentos las prioridades son, en algunos casos, garantizar la mera supervivencia. Por ello, la mayoría de los esfuerzos deben ir en esta dirección.

El programa “CaixaBank escolta València” ha venido durante estos últimos años articulando diferentes acciones y proyectos. Unas acciones que han conseguido importantes resultados, valoradas muy positivamente por los diferentes sectores implicados. Y esto ha sido así porque “CaixaBank escolta València” es un proyecto en constante evolución, que escucha al sector y es sensible a sus necesidades. Ejemplo de todo ello son las Becas destinadas al alumnado de las escuelas de música que se pusieron en marcha durante la gran crisis económica de hace unos años y que permitió a un gran número de jóvenes, continuar sus estudios.

En este sentido, la Comisión Mixta para el Control y Seguimiento de “CaixaBank escolta València” ha ido adecuando los diferentes proyectos a la nueva realidad ocasionada por la actual crisis sanitaria, analizando su evolución, las restricciones adoptadas y sobre todo las necesidades en este nuevo contexto. Prácticamente todos los proyectos han experimentado o están experimentando cambios y adaptaciones.

Los Premios al Talento Musical en la Comunidad Valenciana, no pueden ser ajenos a esta realidad. En estos momentos, los recursos disponibles deben ser asignados siguiendo otros criterios más distributivos, contemplando las necesidades existentes y llegando al mayor número de personas y colectivos. Por todo ello, el esfuerzo destinado a estos Premios irá dirigido durante el año 2021 a esta convocatoria de ayudas económicas que permitan beneficiar a un número mayor de entidades y agrupaciones musicales.

Así pues, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) con la colaboración del Instituto Valenciano de Cultura y CaixaBank, organiza y desarrolla una convocatoria de Ayudas a la Música Valenciana para mitigar el impacto de la crisis sanitaria de la COVID19, y apoyar al sector musical y al conjunto de las sociedades musicales en estas excepcionales circunstancias.

La concesión de las diferentes ayudas se regirá por las siguientes:

BASES REGULADORAS:

Primera: Entidades organizadoras y colaboradoras

La FSMCV convoca las Ayudas a la Música Valenciana en la Comunitat Valenciana con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y el patrocinio de CaixaBank.

El importe de las ayudas será sufragado íntegramente por CaixaBank dentro del programa “CaixaBank escolta Valencia”.

Segunda: Modalidades

Se establecen las siguientes cuatro modalidades de las ayudas:

Ayudas a las empresas y a los emprendedores/as relacionados con la actividad musical en la Comunitat Valenciana

Presupuesto total: 25.000 euros.

En esta modalidad se admitirán solicitudes de cualquier entidad jurídica privada con sede social o establecimiento radicado en la Comunidad Valenciana o persona física del ámbito empresarial valenciano, natural o residente en la Comunitat Valenciana, y que realice una actividad empresarial relacionada con los diferentes ámbitos de la música. Las entidades participantes deberán acreditar una trayectoria profesional de relevancia. También deberán demostrar que la crisis sanitaria de la COVID19 ha impedido el funcionamiento ordinario de la misma.

Se seleccionarán cinco entidades. Se asignará a cada una de ellas una ayuda económica de 5.000 euros.

• Ayudas a las formaciones musicales de carácter profesional

En esta modalidad se admitirán solicitudes de formaciones instrumentales o vocales de carácter profesional. Las formaciones deberán tener un mínimo de tres componentes. Deberán estar dotadas de personalidad jurídica privada propia, no depender de ninguna administración pública y ser residentes en la Comunitat Valenciana. Las entidades participantes deberán acreditar una trayectoria profesional de relevancia. También deberán demostrar que la crisis sanitaria de la COVID19 ha impedido el funcionamiento ordinario de la agrupación.

Presupuesto total: 25.000 euros.

Se seleccionarán cinco formaciones. Se asignará a cada una de ellas una ayuda económica de 5.000 euros.

• Ayudas a los centros educativos que desarrollen innovaciones para mantener la calidad educativa, impulsen proyectos de igualdad o inclusión social en tiempos de la COVID19

Presupuesto total: 20.000 euros.

En esta modalidad se admitirán solicitudes de centros educativos valencianos que desarrollen planes de contingencia para mitigar los riesgos de la COVID19. A título orientativo citamos los siguientes ámbitos: continuación de la actividad lectiva por medios telemáticos, inversiones y adquisición de recursos extraordinarios, actividades de formación del profesorado para adaptarse a la nueva situación, esfuerzos para evitar las desigualdades provocadas por la COVID19, iniciativas que fomenten la inclusión social, proyectos de igualdad, etc.

Podrán optar a esta modalidad cualquier centro educativo de titularidad pública o privada que imparta enseñanzas regladas o no regladas establecidas en la Ley Orgánica de Educación, como son los centros de Educación Infantil y Primaria, centros de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Conservatorios Elementales y Profesionales de Música, Centros Autorizados y Escuelas de Música inscritas en el Registro de Escuelas de Música de la Comunitat Valenciana. No podrán participar proyectos educativos de carácter universitario o de postgrado, ni pertenecientes a centros de enseñanzas artísticas superiores.

Se seleccionarán diez centros educativos. Se asignará a cada uno de ellos una ayuda económica de 2.000 euros.

• Ayudas a las sociedades musicales que desarrollan planes de contingencia para mitigar los riesgos de la COVID19

Presupuesto total: 20.000 euros.

Podrán presentar solicitudes cualquier sociedad musical valenciana de la FSMCV que desarrolle planes de contingencia para mitigar los riesgos de contagio de la COVID19. Se deberá demostrar esfuerzos de toda índole para mantener la actividad musical, el funcionamiento de las agrupaciones y la vida asociativa musical de la entidad, respetando siempre las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

Se seleccionarán veinte sociedades musicales. Se asignará a cada una de ellas una ayuda económica de 1.000 euros.

Tercera: Requisitos de los participantes

 1. Podrá presentar su candidatura cualquier persona física o entidad jurídica que cumpla los requisitos expuestos en las bases.
 2. Todos/as los/as candidatos/as deberán ser valencianos de nacimiento o residencia. En el caso de personas jurídicas deberán tener la sede social o un establecimiento permanente en la Comunitat Valenciana.

Cuarta: Plazo y lugar de presentación de las solicitudes

1. El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará el 21 de mayo y finalizará el 18 de junio de 2021, ambos incluidos. Fuera de este periodo no se admitirán candidaturas.

2. Las solicitudes, según el modelo oficial, se enviarán por correo electrónico a la dirección siguiente: ayudascaixabankalamusica@fsmcv.org. La FSMCV confirmará a los solicitantes la recepción de la solicitud y la documentación adjunta a ella antes de que finalice el plazo de inscripción.

Quinta: Documentación exigida en cada modalidad

La documentación que se presentará en cada una de las modalidades será las siguientes:

• Ayudas a las empresas y a los emprendedores/as relacionados con la musica en la Comunitat Valenciana

 1. Solicitud según el modelo publicado en la página web www.fsmcv.org
 2. Datos completos de la persona titular de la empresa o representante legal.
 3. Memoria y/o Currículum Vitae que no exceda cinco páginas a una sola cara, querefleje los méritos y la trayectoria del aspirante y un informe o memoria explicativa que describa la actividad empresarial y que no exceda de cinco páginas.
 4. Material justificativo adjunto que se considere adecuado para sustentar el impacto de la crisis sanitaria de la COVID19 en el funcionamiento ordinario de la entidad.

• Ayudas a las formaciones musicales valencianas de carácter profesional

 1. Solicitud según el modelo publicado en la página web www.fsmcv.org
 2. Datos completos de la formación y persona o personas que ostenten latitularidad de la formación.
 3. Currículum Vitae que no exceda de cinco páginas a una sola cara que refleje losméritos y la trayectoria de la formación.
 4. Material justificativo adjunto que se considere adecuado para sustentar elimpacto de la crisis sanitaria de la COVID19 en el funcionamiento ordinario de la agrupación.

• Ayudas a los centros educativos que desarrollen innovaciones para mantener la calidad educativa, impulsen proyectos de igualdad o inclusión social en tiempos de la COVID19

 1. Solicitud según el modelo publicado en la página web www.fsmcv.org
 2. Datos completos del director o directora del centro y, en el caso de centros privados, del titular. Los centros públicos deberán adjuntar certificado del acuerdo del Consejo Escolar aprobando la participación en esta convocatoria deayudas y la conformidad de la Administración titular.
 3. Memoria explicativa de las medidas e innovaciones, proyectos de igualdad oinclusión social implantados, que no exceda de diez páginas a una sola cara.

• Ayudas a las sociedades musicales que desarrollan planes de contingencia para mitigar los riesgos de la COVID19

 1. Solicitud según el modelo publicado en la página web www.fsmcv.org
 2. Datos completos de la persona titular de la sociedad musical o representantelegal.
 3. Memoria que no exceda cinco páginas a una sola cara que refleje planes decontingencia para mitigar los riesgos de contagio de la COVID19 manteniendo la actividad musical, el funcionamiento de las agrupaciones y la vida asociativa musical de la entidad, respetando siempre las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.
 4. Material justificativo adjunto que se considere adecuado para sustentar el impacto de la crisis sanitaria de la COVID19 en el funcionamiento ordinario de la entidad.

Sexta: Valoración de las solicitudes y proceso de selección

 1. Una Comisión de Selección se encargará de valorar las solicitudes y seleccionar las entidades beneficiarias de las ayudas de cada modalidad.
 2. La Comisión de Selección estará formada por seis componentes conocedores del ecosistema musical valenciano, actuando uno/a de ellos de presidente/a, otro/a de secretario/a y los/las cuatro restantes de vocales.
 3. Los miembros de la Comisión de Selección serán seleccionados y nombrados por la Comisión Mixta de Control y Seguimiento del programa “CaixaBank escolta València”.
 4. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Selección podrá recabar asesoramiento de expertos en los campos relacionados con las diferentes modalidades convocadas.
 5. La Comisión de Selección elegirá a las entidades merecedoras de las ayudas en base a la documentación presentada.
 6. La Comisión de Selección tendrá un mes, desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, para la Resolución de esta convocatoria y la selección de las entidades beneficiarias de las Ayudas.

Séptima: Entrega de las ayudas

 1. La dotación económica será ingresada en una cuenta abierta en CaixaBank (sirven indistintamente las cuentas origen Bankia o CaixaBank) de la que sea titular el beneficiario, indicada por éste.
 2. Corresponde a los beneficiarios de las ayudas cualquier impuesto o gravamen derivado de su percepción.
 3. Los beneficiarios están obligados a acudir, si fuera el caso, a los actos de entrega de las ayudas que se pudieran organizar.

Octava: Tratamiento de los datos personales

Los participantes de la presente convocatoria consienten expresamente que los datos personales que puedan facilitar queden incorporados de forma confidencial a un fichero automatizado y no automatizado del que es titular la FSMCV. Los datos serán utilizados para gestionar las solicitudes a las ayudas y cumplir con el desarrollo del objeto recogido en las presentes bases, asimismo los datos podrán ser transmitidos a las entidades colaboradoras. La FSMCV ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos. La FSMCV cumple con las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como de su normativa de desarrollo. Para el caso de que los solicitantes sean menores de edad, pero mayores de 14 años, se autorizará a los legales representantes, para que puedan acceder a los datos que pueda existir como consecuencia de los tratamientos a los que se han hecho referencia anteriormente y para el caso de que sean menores de 14 años cualquier documento deberá ser firmado por su legal representante, debiéndose acreditar tal extremo. En todo caso se podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo su solicitud, por escrito y acreditando su identidad a la dirección de correo electrónico fsmcv@fsmcv.org o a la dirección postal, calle de la Democracia, 62, 46018 de Valencia.

Como consecuencia del eventual acto de entrega de estas ayudas, se podrán tomar fotografías en el mismo, por ello, debe tener en cuenta que la participación en la presente convocatoria conlleva necesariamente su autorización a que su imagen resulte tratada y sea objeto de publicación en revistas de divulgación cultural, así como en su caso en las redes sociales y web de la FSMCV y CaixaBank así como en las informaciones que se remitan de sus propias actividades. Asimismo, y por los mismos motivos expuestos sus datos de nombre y apellidos necesariamente aparecerán publicados en dichos canales de comunicación.

Novena. Ley aplicable y jurisdicción

La convocatoria, resolución y entrega de estas ayudas se rige por la ley española. Los organizadores, colaboradores, patrocinadores y participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero propio, se someten a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Valencia para resolver cualquier controversia que pudiera derivarse del desarrollo de estos.

Décima. Aceptación de las bases

La presentación de la solicitud de las ayudas implicará la aceptación plena e incondicional de todas las bases aquí descritas.

El reconocimiento como solicitante válido queda sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del solicitante. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases, prevalecerá el criterio de la FSMCV. Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, la FSMCV podrá modificar las presentes bases, incluso la composición de la Comisión de Selección por circunstancias sobrevenidas, sin perjuicio de que hubiese comenzado la presente edición comunicándolo en la web de la FSMCV y a los interesados. Las bases estarán siempre disponibles en la página web www.fsmcv.org.

La aceptación de las Ayudas supone la obligación de asistir al eventual acto de entrega.

Las Ayudas serán publicadas en la web oficial de las entidades organizadoras y colaboradoras.

Valencia, 20 de mayo de 2021

Documentación:

Bases de las ayudas

– Formulario de Ayudas a los centros educativos que desarrollen innovaciones para mantener la calidad educativa, impulsen proyectos de igualdad o inclusión social en tiempos de la COVID-19

– Formulario de Ayudas a las empresas y a los emprendedores/as relacionados con la actividad musical en la Comunidad Valenciana

– Formulario de Ayudas a las formaciones musicales de carácter profesional

– Formulario de Ayudas a las Sociedades Musicales que desarrollen planes de contingencia para mitigar los riesgos de la COVID-19[:]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías