Documentació

 

Web FSMCV:

El president de la FSMCV, Pedro Rodríguez, es reuneix amb la Directora General de Transparència i Participació, Aitana Mas. València, 17 de setembre de 2015.

Documents legislatius:

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informaciónpública i bon govern del govern d’Espanya.(Veure article 3. Apdt. b)

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.(Veure article 3. Apt. 1. B i Apt. 2)

Documentació FSMCV:

 1. Organigrama de l’estructura federal (Junta Directiva i Presidents Comarcals)
 2. Estatuts de la FSMCV
 3. Declaració institucional de la FSMCV
 4. Codi Deontològic sobre bones pràctiques dels membres de l’estructura federal.
 5. Declaracions d’interessos signades pels membres de la Junta Directiva
 6. Dictàmens de la comissió deontològica creada pel Codi de bones pràctiques
 7. Despeses de gestió federal i altres.
 8. Comptes Assemblea General de la FSMCV. La Llosa de Ranes, 2018:
 9. Auditoria dels comptes de 2017 per auditor extern
 10. Pressupost en vigor, aprovat per l’Assemblea General d’Elda, 2017
 11. Informe de gestió 2016
 12. Informe de gestió 2017
 13. Reportatge de l’Assemblea General de 2017
 14. Registre de projectes 2018
 15. Actes i comunicaciones oficials
 16. Documentació alta d’una societat musical en la FSMCV (1. Sol·licitud, 2. Relació JD, 3. Relació de components i 4. Model de declaració responsable).
 17. Conveni signat amb el Palau de les Arts Reina Sofia de València (29 de març del 2017).
 18. Conveni de col·laboració entre la Societat General d’Autors i Editors i la FSMCV (5 de desembre de 2017)
 19. Resultat del Barem de participació federal per a aplicar en la Subvenció d’Instruments – CulturArts, 2017
 20. Memòria d’activitats FSMCV – Culturarts 2017
 21. Criteris per a Barem federal a aplicar en 2018.
 22. Càlcul del Barem federal 2017 a aplicar en 2018.
 23. Noves altes de Societats Musicals a la FSMCV.
 24. Política de Qualitat 2018.