Documentació

 

Web FSMCV:

El president de la FSMCV, Pedro Rodríguez, es reuneix amb la Directora General de Transparència i Participació, Aitana Mas. València, 17 de setembre de 2015.

Documents legislatius:

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informaciónpública i bon govern del govern d’Espanya.(Veure article 3. Apdt. b)

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.(Veure article 3. Apt. 1. B i Apt. 2)

Documentació FSMCV:

 1. Organigrama de l’estructura federal (Junta Directiva i Presidents Comarcals)
 2. Estatuts de la FSMCV
 3. Codi Deontològic sobre bones pràctiques dels membres de l’estructura federal.
 4. Declaracions d’interessos signades pels membres de la Junta Directiva
 5. Dictàmens de la comissió deontològica creada pel Codi de bones pràctiques
 6. Despeses de gestió federal i altres.
 7. Comptes Assemblea General de la FSMCV. Elda, 2017:
 8. Auditoria dels comptes de 2016 per auditor extern
 9. Pressupost en vigor, aprovat per l’Assemblea General d’Elda, 2017
 10. Memòria de gestió presentada en l’Assemblea de 2017
 11. Reportatge de l’Assemblea General de 2017
 12. FSMCV – REGISTRE DE PROJECTES
 13. Actes i comunicaciones oficials
 14. Resultats de les votacions de la 47 Assemblea de Benicàssim. 17 i 18 d’octubre de 2015.
 15. Documentació alta d’una societat musical en la FSMCV (1. Sol·licitud, 2. Relació JD, 3. Relació de components i 4. Model de declaració responsable).
 16. Conveni signat amb el Palau de les Arts Reina Sofia de València (29 de març del 2017).
 17. Conveni de col·laboració entre la Societat General d’Autors i Editors i la FSMCV (5 de desembre de 2017)
 18. Resultat del Barem de participació federal per a aplicar en la Subvenció d’Instruments – CulturArts, 2017
 19. Memòria d’activitats FSMCV – Culturarts 2017
 20. Criteris per a Barem federal a aplicar en 2018.
 21. Càlcul del Barem federal 2017 a aplicar en 2018.