Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

‘CaixaBank Escolta València’ lanza una convocatoria de ayudas a la música valenciana para mitigar el impacto económico de la pandemia

[:vl]CaixaBank, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i el Institut Valencià de Cultura (IVC) posen en marxa una convocatòria de ‘Ajudes a la Música Valenciana per a mitigar l’impacte de la crisi sanitària de la Covid-19’ en les societats musicals i els seus centres educatius.

Amb un pressupost global de 90.000 euros, aquesta línia d’ajudes forma part del programa ‘CaixaBank Escorta València’ i suposa una reconversió de les anteriors edicions de premis al talent musical en la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’adaptar-se a situació actual i atendre així la greu situació econòmica per la qual travessa el sector musical de la Comunitat Valenciana i les societats musicals.

La convocatòria, que compta amb un destacat vessant social a fi de beneficiar a un major nombre de participants, s’articula en un total de 40 ajudes distribuïdes en quatre categories: ‘Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb l’activitat musical en la Comunitat Valenciana’, ‘Ajudes a les formacions musicals de caràcter professional’, ‘Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindre la qualitat educativa i impulsen projectes d’igualtat i inclusió social en temps de la COVID19’ i ‘Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID19’.

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha agraït a CaixaBank l’impuls d’aquesta mena d’ajudes “absolutament necessàries per al nostre col·lectiu, en aquests moments en els quals les nostres societats musicals estan travessant una de les crisis més importants de la seua història. A vegades com aquesta es demostra el suport ferm d’entitats com CaixaBank, protegint un bé cultural tan important per als valencians com són les nostres societats musicals”.

Per al director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, “el compromís que mantenim amb la música valenciana a través del projecte ‘CaixaBank escorta València’ no pot ser alié a les necessitats d’un sector especialment afectat per la crisi derivada de la COVID-19. Era necessari adequar els diferents projectes a aquesta realitat per a arribar al major nombre de persones i col·lectius i donar resposta a les seues necessitats. Aquest és l’objectiu que persegueix la convocatòria d’ajudes que posem ara en marxa”, ha afirmat.

Per part seua, Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, ha incidit en el suport al sector: “Estem satisfets amb aquesta línia d’ajudes que hem contribuït a posar en marxa en un moment en què el sector de la música travessa grans dificultats i esperem que siga un bufe d’aire fresc que done noves energies a les empreses, als artistes i a les societats musicals, una part essencial del nostre patrimoni”.

El termini de presentació s’obrirà el 21 de maig i finalitzarà el 18 de juny de 2021 i les bases de la convocatòria estaran disponibles en la pàgina web de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, www.fsmcv.org.

 

Modalitats d’ajudes

 

  • – ‘Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb l’activitat musical en la Comunitat Valenciana’. Destinades a entitats amb una trajectòria professional de rellevància relacionada amb els diferents àmbits de la música, a les quals la crisi sanitària de la COVID-19 haja impedit el funcionament ordinari d’aquestes. Se seleccionaran cinc entitats i cadascuna d’elles rebrà una ajuda econòmica de 5.000 euros.
  • – ‘Ajudes a les formacions musicals de caràcter professional’. Es concediran ajudes de 5.000 euros cadascuna a un total de cinc formacions instrumentals o vocals de caràcter professional, d’un mínim de tres components i una trajectòria professional de rellevància, a les quals la crisi sanitària de la COVID-19 haja impedit el funcionament ordinari de l’agrupació.
  • – ‘Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindre la qualitat educativa i impulsen projectes d’igualtat i inclusió social en temps de la COVID-19’. En aquesta modalitat es reconeixerà, amb una ajuda econòmica de 2.000 euros cadascuna, l’esforç realitzat per un total de deu centres educatius valencians, de titularitat pública o privada, d’ensenyaments reglats o no reglades, que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID-19, com entre altres, la continuació de l’activitat lectiva per mitjans telemàtics, inversions i adquisició de recursos extraordinaris, activitats de formació del professorat per a adaptar-se a la nova situació, esforços per a evitar les desigualtats provocades per la pandèmia, iniciatives que fomenten la inclusió social, projectes d’igualtat, etc.
  • – ‘Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID-19’. Aquesta modalitat reconeixerà amb una ajuda de 1.000 euros a cadascuna, a un total de 20 societats musicals que hagen implantat plans de contingència per a mitigar els riscos de contagi de la COVID-19, demostrant els esforços de tota índole per a mantindre l’activitat musical, el funcionament de les agrupacions i la vida associativa musical de l’entitat, respectant sempre les mesures establides per les autoritats sanitàries.

La presentació de les sol·licituds es realitzarà via correu electrònic en l’adreça ayudascaixabankalamusica@fsmcv.org, segons el model oficial facilitat en l’a web de FSMCV. Les candidatures presentades seran valorades i seleccionades per una comissió de selecció integrada per sis membres coneixedors de l’ecosistema musical valencià.

Bases i documentació: [:vl]CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA MÚSICA VALENCIANA PER A MITIGAR L’IMPACTE DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID19[:es]

 [:es]CaixaBank, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) y el Institut Valencià de Cultura (IVC) ponen en marcha una convocatoria de ‘Ayudas a la Música Valenciana para mitigar el impacto de la crisis sanitaria de la Covid-19’ en las sociedades musicales y sus centros educativos.

Con un presupuesto global de 90.000 euros, esta línea de ayudas forma parte del programa ‘CaixaBank Escolta Valencia’ y supone una reconversión de las anteriores ediciones de premios al talento musical en la Comunitat Valenciana, con la finalidad de adaptarse a situación actual y atender así la grave situación económica por la que atraviesa el sector musical de la Comunitat Valenciana y las sociedades musicales.

La convocatoria, que cuenta con una destacada vertiente social a fin de beneficiar a un mayor número de participantes, se articula en un total de 40 ayudas distribuidas en cuatro categorías: ‘Ayudas a las empresas y a los emprendedores/as relacionados con la actividad musical en la Comunitat Valenciana’, ‘Ayudas a las formaciones musicales de carácter profesional’, ‘Ayudas a los centros educativos que desarrollen innovaciones para mantener la calidad educativa e impulsen proyectos de igualdad e inclusión social en tiempos de la COVID19’ y ‘Ayudas a las sociedades musicales que desarrollan planes de contingencia para mitigar los riesgos de la COVID19’.

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha agradecido a CaixaBank el impulso de este tipo de ayudas “absolutamente necesarias para nuestro colectivo, en estos momentos en los que nuestras sociedades musicales están atravesando una de las crisis más importantes de su historia. En ocasiones como ésta se demuestra el apoyo firme de entidades como CaixaBank, protegiendo un bien cultural tan importante para los valencianos como son nuestras sociedades musicales”.

Para el director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, “el compromiso que mantenemos con la música valenciana a través del proyecto ‘CaixaBank escolta València’ no puede ser ajeno a las necesidades de un sector especialmente afectado por la crisis derivada de la COVID-19. Era necesario adecuar los diferentes proyectos a esta realidad para llegar al mayor número de personas y colectivos y dar respuesta a sus necesidades. Este es el objetivo que persigue la convocatoria de ayudas que ponemos ahora en marcha”, ha afirmado.

Por su parte, Marga Landete, directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, ha incidido en el apoyo al sector: “Estamos satisfechos con esta línea de ayudas que hemos contribuido a poner en marcha en un momento en que el sector de la música atraviesa grandes dificultades y esperamos que sea un soplo de aire fresco que dé nuevas energías a las empresas, a los artistas y a las sociedades musicales, una parte esencial de nuestro patrimonio”.

El plazo de presentación se abrirá el 21 de mayo y finalizará el 18 de junio de 2021 y las bases de la convocatoria estarán disponibles en la página web de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, www.fsmcv.org.

 

Modalidades de ayudas

 

  • ‘Ayudas a las empresas y a los emprendedores/as relacionados con la actividad musical en la Comunitat Valenciana’. Destinadas a entidades con una trayectoria profesional de relevancia relacionada con los diferentes ámbitos de la música, a las que la crisis sanitaria de la COVID-19 haya impedido el funcionamiento ordinario de las mismas. Se seleccionarán cinco entidades y cada una de ellas recibirá una ayuda económica de 5.000 euros.
  • ‘Ayudas a las formaciones musicales de carácter profesional’. Se concederán ayudas de 5.000 euros cada una a un total de cinco formaciones instrumentales o vocales de carácter profesional, de un mínimo de tres componentes y una trayectoria profesional de relevancia, a las cuales la crisis sanitaria de la COVID-19 haya impedido el funcionamiento ordinario de la agrupación.
  • ‘Ayudas a los centros educativos que desarrollen innovaciones para mantener la calidad educativa e impulsen proyectos de igualdad e inclusión social en tiempos de la COVID-19’. En esta modalidad se reconocerá, con una ayuda económica de 2.000 euros cada una, el esfuerzo realizado por un total de diez centros educativos valencianos, de titularidad pública o privada, de enseñanzas regladas o no regladas, que desarrollen planes de contingencia para mitigar los riesgos de la COVID-19, como entre otros, la continuación de la actividad lectiva por medios telemáticos, inversiones y adquisición de recursos extraordinarios, actividades de formación del profesorado para adaptarse a la nueva situación, esfuerzos para evitar las desigualdades provocadas por la pandemia, iniciativas que fomenten la inclusión social, proyectos de igualdad, etc.
  • ‘Ayudas a las sociedades musicales que desarrollan planes de contingencia para mitigar los riesgos de la COVID-19’. Esta modalidad reconocerá con una ayuda de 1.000 euros a cada una, a un total de 20 sociedades musicales que hayan implantado planes de contingencia para mitigar los riesgos de contagio de la COVID-19, demostrando los esfuerzos de toda índole para mantener la actividad musical, el funcionamiento de las agrupaciones y la vida asociativa musical de la entidad, respetando siempre las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. 

La presentación de las solicitudes se realizará vía correo electrónico en la dirección ayudascaixabankalamusica@fsmcv.org, según el modelo oficial facilitado en la a web de FSMCV. Las candidaturas presentadas serán valoradas y seleccionadas por una comisión de selección integrada por seis miembros conocedores del ecosistema musical valenciano.

Bases y documentación: [:vl]CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA MÚSICA VALENCIANA PER A MITIGAR L’IMPACTE DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID19[:es]CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA MÚSICA VALENCIANA PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID19[:]

 [:]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías