Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

V CURS DE DIRECCIÓ DE COR UNIÓ MUSICAL D’ALAQUÀS

[:vl]Dirigit a estudiants de música, professors de música de primària i secundària, estudiants de magisteri musical, cantants i directors de cor.

NIVELLS i PLACES:

A (INICIACIÓ): alumnes amb escassa experiència en la Direcció Coral. 10 alumnes actius / 6 oïdors.

B (AVANÇAT): alumnes amb experiència coral i Tècnica de Direcció bàsica adquirida. 8 alumnes actius / 4 oïdors.

El professorat determinarà, en funció de les destreses i experiència mostrades pels alumnes, la ubicació dels mateixos en els nivells esmentats.

En el nivell A, els propis alumnes formaran el cor pilot. Per als alumnes del nivell B, els alumnes disposaran, com a cor pilot, d’un octet format per membres de NEOVOCALIS.

OBJECTIUS:

• Despertar entre els alumnes la vocació cap a la música coral i la direcció de cors.

• Adquirir destreses que permeten als alumnes enfrontar-se a un grup coral.

• Adquirir nocions de Tècnica Vocal aplicables a l’instrument cor.

• Dotar als directors d’estratègies metodològiques i didàctiques per a aplicar en les seues sessions d’assaig.

• Oferir als cantants (solistes i de cor) una major intel·ligibilitat i una millor resposta davant els gestos del director.

• Proporcionar als alumnes els materials i recursos necessaris per a posar en pràctica els coneixements i destreses adquirits. CONTINGUTS

• Tècnica de Direcció / Sensibilització auditiva i ús del diapasó / Control de l’afinació / Didàctica de l’assaig / Tècnica Vocal grupal i individual / Anàlisi de partitures / Treball de repertori variat

Tríptico V Curso Dirección Alaquàs[:es]Dirigido a estudiantes de música, profesores de música de primaria y secundaria, estudiantes de magisterio musical, cantantes y directores de coro.

NIVELES y PLAZAS:

A (INICIACIÓN): alumnos con escasa experiencia en la Dirección Coral. 10 alumnos activos / 6 oyentes.

B (AVANZADO): alumnos con experiencia coral y Técnica de Dirección básica adquirida. 8 alumnos activos / 4 oyentes.

El profesorado determinará, en función de las destrezas y experiencia mostradas por los alumnos, la ubicación de los mismos en los niveles mencionados.

En el nivel A, los propios alumnos formarán el coro piloto. Para los alumnos del nivel B, los alumnos dispondrán, como coro piloto, de un octeto formado por miembros de NEOVOCALIS.

OBJETIVOS:

• Despertar entre los alumnos la vocación hacia la música coral y la dirección de coros.

• Adquirir destrezas que permitan a los alumnos enfrentarse a un grupo coral.

• Adquirir nociones de Técnica Vocal aplicables al instrumento coro.

• Dotar a los directores de estrategias metodológicas y didácticas para aplicar en sus sesiones de ensayo.

• Ofrecer a los cantantes (solistas y de coro) una mayor inteligibilidad y una mejor respuesta ante los gestos del director.

• Proporcionar a los alumnos los materiales y recursos necesarios para poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridos. CONTENIDOS

• Técnica de Dirección / Sensibilización auditiva y uso del diapasón / Control de la afinación / Didáctica del ensayo / Técnica Vocal grupal e individual / Análisis de partituras / Trabajo de repertorio variado.

Tríptico V Curso Dirección Alaquàs[:]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías