Search
Close this search box.

assegurances i responsabilitat civil

En aquest apartat podràs trobar tota la informació referent a les assegurances a contractar per part de la societat musical i la responsabilitat civil de les persones que integren la Junta Directiva d’aquesta.

RESPONSABILITAT CIVIL

Si la societat musical està inscrita en el Registre d’Associacions, els associats mai respondran amb el seu patrimoni dels deutes de l’associació, ja que en virtut de la inscripció es produeix una separació absoluta entre el patrimoni de l’associació i el dels seus associats.

No obstant això, el règim de responsabilitat serà diferent en el supòsit dels membres de la Junta Directiva.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació (junta directiva de la societat musical), i les altres persones que obren en nom i representació de l’associació, respondran civil i administrativament pels actes i omissions realitzats en l’exercici de les seues funcions i pels acords que hagueren votat, davant aquesta, davant els associats i davant tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.

ASSEGURANCES A CONTRACTAR

Per a cobrir aquesta responsabilitat, des del departament jurídic de la FSMCV s’aconsella contractar les següents pòlisses d’assegurança a totes les societats musicals:

  1. Assegurança de Responsabilitat Civil General (sobre l’activitat realitzada per la societat musical d’almenys 300.000€ de capital).
  2. Assegurança de Responsabilitat Civil dels DIRECTIUS en l’exercici del seu càrrec (d’almenys el doble del pressupost anual de la societat musical).
  3. Segur del Local Social (tant del contingut com del continent).
  4. Segur de l’Entitat de Voluntariat (si ens hem adherit a ella).
  5. Segur d’Instruments (es pot contractar per a aquells instruments de gran valor, però sobretot per a quan els instruments són utilitzats fora del local social, ja que en cas de robatori aquests quedarien coberts per l’assegurança del local si els hem assegurats dins del contingut del mateix).
  6. Segur de Viatges (per a aquells viatges que realitze la societat musica
  7. Assegurança d’Accidents per als treballadors donats d’alta en la Seguretat Social de la societat musical.