Search
Close this search box.

En acceptar la Compra, el Client declara que coneix i accepta els següents termes i condicions:

1.- Informació sobre el servei

Aquestes condicions generals de contractació, i les condicions particulars que puguen establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre la FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (d’ara en avant la FSMCV) i els Usuaris que contracten els productes oferits a través de la pàgina Web.

Per a l’adquisició dels productes es requereix a l’Usuari emplenar un formulari de compra amb les dades requerides, seguir les instruccions que apareixen en pantalla per a realitzar la selecció del producte desitjat, i una vegada acceptades les presents Termes i Condicions i el resum de la compra en el qual es relaciona el detall del producte/s, proporcionar les dades de pagament depenent del mètode de pagament existent en cada cas. La informació facilitada per l’Usuari a la FSMCV durant el procés de contractació haurà de ser completa, vertadera i actualitzada.

Així mateix, mitjançant l’adquisició de qualsevol producte de la FSMCV l’Usuari accepta i garanteix, que no adquireix el producte amb la finalitat de revendre’l, copiar-lo, reproduir-lo o explotar-lo comercialment de qualsevol forma, així com tampoc amb la finalitat de criticar, danyar o realitzar qualsevol actuació contrària a la FSMCV i les seues activitats.

Els usuaris que sol·liciten els productes a través de la pàgina web hauran de ser majors de 18 anys i hauran de seguir les instruccions que s’incloguen en les diferents pantalles de la pàgina Web fsmcv.org per a formalitzar la compra.

Quin serà el procés de compra?:

Si vol comprar a la tenda en línia de la FSMCV, té dues possibilitats: fer-ho com a client/usuari nou o convidat, o bé fer-ho com a client/usuari registrat. La diferència entre els dos casos és que en el primer és necessari introduir totes les dades (nom, adreça, etc.) per a poder realitzar la compra mentre que per a un client registrat es guarda tota la informació necessària per a la gestió de l’enviament (excepte dades de targetes de crèdit):

Si és un client nou: pas a pas haurà d’introduir:

– El seu nom i cognoms, telèfon i correu (obligatoris).

– Direcció d’enviament (obligatori).

– CIF i adreça de facturació si necessitara factura (opcional).

Li apareixerà una finestra resum dels productes triats i la seua quantitat, així com amb direcció d’enviament i facturació (seran iguals si no ha especificat una diferent).

En el següent pas, podrà triar el mitjà de pagament. Una vegada triat, la seua comanda estarà a punt d’acabar. La següent pantalla a la qual accedirà li mostrarà:

a) Productes seleccionats.

b) Les despeses d’enviament, del mètode de pagament i de direcció d’enviament.

c) Les dades que haja introduït (nom, direcció d’enviament, etc.).

d) Dades de pagament.

e) Per al cas de productes descargables se li redirigirà a la corresponent pantalla de descàrrega.

Si és un client registrat: introduïsca el seu correu electrònic i la contrasenya que va utilitzar en registrar-se. La tenda virtual recordarà les seues dades i podrà finalitzar la seua compra triant el mitjà de pagament.

Una vegada que el client realitze la compra a través de la pàgina Web, es contestarà per e-mail la recepció de la comanda, i es confirmarà l’enviament relatiu a la contractació efectuada.

Li recordem que la informació facilitada per l’Usuari a la FSMCV durant el registre en la seua àrea personal i el procés de registre haurà de ser completa, vertadera i actualitzada.

L’usuari podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d’atenció a l’usuari a través de l’adreça de correu electrònic comercioweb@fsmcv.org

Si detectara un error en la seua comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb el nostre servei d’atenció a l’usuari, en l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentat, per a esmenar l’error.

Les presents condicions generals estan destinades als clients que tinguen la condició de consumidors segons la defineix l’art.3 text refós de la llei general de consumidors i usuaris (TRLGCU).

Les factures se li faran arribar juntament amb el producte.

2.- Preu i procés de pagament

El preu vigent en el moment en què es realitza la compra és el que apareix en pantalla (impostos aplicables en cada cas inclosos), en la pàgina resum prèvia a la formalització de la compra, excepte error tipogràfic. Els preus inclouen l’IVA llevat que s’indique el contrari. En general, qualsevol impost, taxa i/o tribut que es reporte a conseqüència de l’adquisició de serveis, així com qualssevol altres despeses que es pogueren derivar d’aquesta, seran per compte i càrrec de l’usuari.

Formes de Pagament:

– Transferència bancària o xec bancari: quan es tria aquesta modalitat se l’informarà del número de compte on realitzar l’ingrés i la quantitat exacta a ingressar: factors com a exempcions d’IVA, aplicació del D.O.A., descomptes, etc. poden fer que l’import real no coincidisca amb el que apareix a la tenda virtual. No oblide indicar en el concepte de l’operació bancària el nom del comprador–si no coincideix amb la persona que fa l’ingrés- i el número de referència de la comanda.

No es tramitarà la comanda fins a tindre constància d’haver-se realitzat la transferència o l’ingrés per la totalitat de l’import. Per a accelerar els tràmits pot enviar-nos còpia del justificant (fax o correu electrònic) o sol·licitar a l’entitat bancària que ens ho faça arribar directament. El marge per a realitzar la transferència des de la realització de la comanda és de tres dies hàbils; si se sobrepassa aqueix temps sense causa justificada, la comanda serà anul·lada.

– Transferències internacionals: En el cas de transferències internacionals, les despeses financeres han de ser assumits íntegrament pel comprador.

– Targeta de crèdit o dèbit Visa, MasterCard o American Express: Per al cobrament de la comanda se sol·licitarà el número de la targeta i la seua data de caducitat. Aquestes dades no són emmagatzemats en la nostra pàgina web i hauran de ser introduïts en cada compra. Es garanteix la seguretat de les dades mitjançant protocols d’encriptació SSL homologats. El càrrec a la targeta s’efectua a través de la passarel·la de pagament bancària. En cas de no poder servir els articles sol·licitats o part d’ells, es retornarà l’import corresponent.
La FSMCV no accedeix ni emmagatzema cap dada sobre la targeta de crèdit o mètode de pagament utilitzat.

3.- Condicions d’enviaments

Els costos derivats de l’enviament del producte adquirit seran els que s’indiquen en la pantalla en el moment de la compra.

La FSMCV realitza enviaments de comandes a la Península ibèrica, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta, Melilla i a l’estranger. Els dissabtes, diumenges i festius no es realitzaran lliuraments.

Les comandes seran enviades a través de companyies de transport i arribaran al domicili assenyalat pel client en un termini màxim de 45 dies.

4.- Garantia i dret de desistiment

Tots els productes oferits a través de la pàgina web seran completament originals, llevat que s’indique el contrari a la seua descripció.

4.1.- Garantia i reclamacions

La garantia Legal cobreix les faltes de conformitat amb el producte conforme als criteris i condicions descrites en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 15 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Compradors i altres lleis complementàries que siguen aplicable. Aquesta garantia serà prestada pel venedor. En aqueix sentit, la FSMCV respondrà davant el Comprador de qualsevol falta de conformitat que existisca en el moment del lliurament del bé. En cas de producte no conforme, el venedor haurà de procedir, segons corresponga, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al Comprador.

Per a executar la garantia, el Comprador haurà de contactar amb la FSMCV en l’adreça de correu electrònic comercioweb@fsmcv.org indicant el producte o productes objecte de falta de conformitat adjuntant una fotografia i una relació detallada de les causes origen de la falta de conformitats.

Rebuda aquesta comunicació, l’equip de la FSMCV es posarà en contacte amb el Comprador.

Tot producte intervingut o manipulat per personal alié a la FSMCV o a la marca distribuïda quedarà automàticament exclòs de la garantia. Amb caràcter general s’entendrà realitzada el lliurament del producte en el moment que figure en l’albarà de lliurament d’aquest.

4.2.- Desistiment

La FSMCV posa en coneixement dels seus clients que, segons el RDL 1/2007 de 16 de novembre, els assisteix el dret de desistiment. Consisteix aquest en la possibilitat de retornar l’article adquirit, sense cap penalització i sense indicació dels motius, en el termini de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda, sempre que l’article no es trobe dins de les excepcions recollides en l’article 103 del Reial decret (“El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es referisquen a: – El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagen sigut desprecintados pel consumidor i usuari després del lliurament. – El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions”) i es retorne en el mateix estat en el qual se li va entregar. En el cas d’acollir-se a aqueix dret i segons s’especifica en l’article 108.1 del citat RDL, el client haurà de fer-se càrrec de les despeses directes de devolució de l’article o entregar-lo directament a la FSMCV; després de rebre aquest article i comprovar el seu estat, la FSMCV reintegrarà l’import de l’article retornat abans que hagen transcorregut catorze dies naturals des de la data en la qual haja sigut informat de la decisió de desistiment, tal com estableix l’article 107 del citat RDL 1/2007. La devolució de l’import s’efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor per a la transacció inicial, llevat que el consumidor haja disposat expressament el contrari i sempre que el consumidor no incórrega en cap despesa a conseqüència del reembossament.

No es considerarà com a devolució la no recollida d’un paquet enviat. Per a poder acollir-se als seus drets com a consumidor el client ha de complir correctament les obligacions contretes i recollides en aquestes Condicions de Compra. En cas contrari, la FSMCV es reserva el dret de recórrer a les pertinents mesures legals.

En qualsevol cas i abans de procedir a la devolució de qualsevol article, el client haurà de posar-se en contacte amb la FSMCV per a acordar la manera en la qual s’haurà de fer efectiva. A més de la resta de les dades de contacte, la FSMCV posa a la disposició dels seus clients l’adreça de correu electrònic comercioweb@fsmcv.org.

En les compres de Partitures no existeixen devolucions una vegada realitzada la descàrrega.

5.- Protecció de Dades

De conformitat amb el que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del lloc web seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per a poder utilitzar i registrar-se en el sistema.

6.- Responsabilitat per danys i perjudicis

Si per causes no imputables a la FSMCV no fora possible culminar amb èxit l’execució de la prestació del servei, les Parts faran els seus millors esforços per a trobar solucions alternatives, quedant d’una altra manera resolt el mateix.

La FSMCV no es farà responsable de cap despesa ocasionada per causes no imputables a aquesta.

7.- Legislació Aplicable i Jurisdicció competent

Les parts acorden expressament que el contracte actual es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, conforme a la vigent legislació espanyola.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que pogueren suscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d’aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals corresponents a la ciutat de València.