Search
Close this search box.

utilitat pública

En aquest apartat podràs trobar tota la informació referent a la sol·licitud d’Utilitat Pública per part d’una societat musical al Ministeri d’Interior, així com quins són tots els beneficis i obligacions d’obtindre la citada declaració.

QUÈ ÉS LA UTILITAT PÚBLICA?

Activitat, bé o servei que és d’interés general i col·lectiu, ja siga per als ciutadans d’un país o a major escala, per a la humanitat en el seu conjunt.

Entre els objectius perseguits per les entitats d’utilitat pública es troben: educació, consciència cívica, desenvolupament científic, cultura, esport, sanitat, promoció de valors de la constitució, promoció dels drets humans, cooperació per al desenvolupament, protecció de la dona, protecció de la infància, defensa del medi ambient, protecció de la igualtat i tolerància o defensa dels consumidors i usuaris, de promoció i atenció a la persones en risc d’exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o culturals, i qualssevol altres de similar naturalesa.


BENEFICIS:EINA DE CAPTACIÓ DE FONS

 1. Esment “Declarat d’Utilitat Pública”.
 2. Beneficis econòmics establits en la Llei.
 3. Assistència jurídica gratuïta per l’Administració Pública.
 4. Exempcions i beneficis fiscals:

Mecenatge: donacions, donatius i aportacions.

Impost de societats: activitats econòmiques amb rendes exemptes i tipus de gravamen aplicable del 10% (en lloc del 35%).

OBLIGACIONS:

 1. Rendir comptes anuals de l’exercici anterior (termini 6 mesos).
 2. Presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades en l’exercici anterior (termini 6 mesos).
 3. Facilitar a les Administracions Públiques els informes que aquestes els requerisquen.

COM ACONSEGUIR-LA?

 1. Fer canvis estatutaris si és necessari.
  • Fins socials d’INTERÉS GENERAL.
  • Activitat oberta a QUALSEVOL BENEFICIARI que reunisca les condicions exigides per l’índole dels propis fins.
  • Membres de l’òrgan de representació que perceben retribucions NO EL FACEN amb càrrec a SUBVENCIONS PÚBLIQUES.
  • Destinar com a mínim el 70% dels recursos obtinguts al compliment dels fins associatius.

2. Acord d’Assemblea General per a fer la sol·licitud.

3. Presentar la sol·licitud (al Registre General de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana):

CONSULTA DE MODELS de sol·licitud: