Search
Close this search box.

Convocatòria subvenciones “Adquisició instruments musicals i altres béns inventariables 2024” – Diputació Provincial de Castelló

EXTRACTE I BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA CAMPANYA “ADQUISICIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS I ALTRES BÉNS INVENTARIABLES 2024”

OBJECTE
La concreció dels aspectes generals regulats en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Castelló i els seus organismes autònoms per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per l’Excma. Diputació Provincial de Castelló a les entitats descrites en la base tercera, amb la finalitat de contribuir al finançament de les despeses d’adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables necessaris per al desenvolupament de l’activitat (ordinadors, impressores, fotocopiadores, tauletes, encerats digitals i projectors).

BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions:

  1. Les societats musicals amb banda de música establida que disposen d’escola d’educands o d’escola de música, estiguen radicades a la província de Castelló i inscrites en el Registre d’Entitats de Caràcter Cultural de la Diputació Provincial de Castelló i en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
  2. Les escoles de música vinculades a una societat musical que complisca els requisits anteriors, quan, encara sent jurídicament entitats diferents, vengen a constituir un únic ens entre elles, donada la relació de col·laboració i interdependència existent.
  3. Les escoles de música comarcals o mancomunades degudament acreditades per la Conselleria de Cultura.

ACTIVITATS O PROGRAMES SUBVENCIONABLES
Les subvencions objecte de la present convocatòria es destinaran EXCLUSIVAMENT a l’adquisició d’instruments, equips informàtics i altres béns inventariables necessaris per al desenvolupament de l’activitat de les escoles d’educands/escoles de música, en concret, ordenadors, impressores, fotocopiadores, tauletes, encerats digitals i projectors.

SOL·LICITUDS: TERMINI, LLOC I DOCUMENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds comença el 5 de juliol i finalitza l’1 d’agost de 2024.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías