Voluntariat

En aquest apartat podràs trobar tota la informació referent a la sol·licitud d’Entitat de Voluntariat per part d’una societat musical.

QUÈ ÉS EL VOLUNTARIAT?

Conjunt d’activitats d’interés general que, respectant els principis de no discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, es desenvolupen per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d’altres persones o de la col·lectivitat, conformement als següents requisits:

  1. Que tinguen caràcter altruista i solidari.
  2. Que la seua realització siga conseqüència d’una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porte causa en una obligació personal o deure jurídic.
  3. Que es duguen a terme de manera desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjudici dels incentius que legalment puguen establir-se i podent ser rescabalat de les despeses originades per l’acompliment de tal activitat.
  4. Que es desenvolupen a través d’organitzacions sense ànim de lucre i conformement a programes o projectes concrets.

QUÈ ÉS EL VOLUNTARIAT músic-cultural?

És un comportament, una manera de vida i manera de ser plasmat en la participació del músic en activitats musicals, festives, socials, educatives i lúdiques de manera lliure i voluntària, per les quals el mateix (soci o no soci d’una entitat sense ànim de lucre o societat musical) pren part a favor d’aquesta a través de determinades accions, no percebent contraprestació econòmica, sense perjudici de la compensació per despeses que l’acompliment de l’activitat voluntària li ocasione de conformitat a la seua dedicació i al contracte o compromís de voluntari subscrit amb aquesta entitat, constituint una manera de participar activament en la societat i en el seu entorn per a benefici d’un interés general.

La condició de “voluntari” és compatible amb la de ser soci o membre de l’entitat o societat musical.

Per a més informació: Manual de Juntes Directives.

COM implantem el voluntariat en la societat musical?

legislació aplicable: