Portal de Transparència

En virtut del compromís adquirit per la nostra candidatura en les eleccions de 2014, confirmat per l’actual Junta Directiva de la FSMCV i el Consell Intercomarcal amb els seus acords, de dotar a la institució de major transparència i proximitat amb les societats musicals i després de l’entrada al complet en vigor el 8 d’octubre de 2015 de la Llei de Transparència de la Comunitat Valenciana, que afecta a pràcticament totes aquelles entitats públiques i privades que reben subvencions públiques, es posa a la disposició del públic en general i de les societats musicals membres d’aquesta Federació en particular, aquest Portal de la Transparència que s’anirà nodrint de tota aquella documentació que en aquest àmbit siga d’interès per a tots aquells que ho visiten.

Si bé la FSMCV ve des de fa una dècada, concretament des de temps de la presidència de Santiago Algado, presentant els seus comptes de la manera que arrepleguen les normes comptables per a entitats sense ànim de lucre i exposant-les d’una manera detallada i amb extenses notes explicatives a l’Assemblea General, Presidents Comarcals i a qualsevol associat tal com expressen els nostres estatuts en el seu Article 67, tot açò gràcies al treball i dedicació de l’equip econòmic encapçalat pel nostre tresorer Luis Vidal, en els últims temps, impulsat per la Junta Directiva de Pepe Almeria, es presenten aquestes comptes amb un informe adjunt d’auditor ROAC independent sobre la naturalesa en què les mateixes arrepleguen de forma fidedigna la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat. Al costat d’aquesta exposició de la situació econòmica s’exposa, sempre en l’Assemblea General, la memòria de gestió de la Junta Directiva, sent tots dos documents sotmesos a aprovació.

Però els temps obliguen a anar més enllà en qüestions de cura de diners públics -la Llei de la Transparència és un exemple d’açò- i dels diners privats gestionats per entitats com la nostra. Per açò i per a açò, naix aquest Portal de la Transparència després de les consideracions rebudes per l’Administració de la Generalitat Valenciana, més concretament després de l’entrevista mantinguda entre la FSMCV i la Il·lma. Sra. Sra. Aitana Mas, Directora General de Transparència i Participació del Govern de la Generalitat.

La FSMCV s’ha oferit a la Directora General com a entitat capdavantera de la societat civil valenciana per a ser capdavantera i pionera en els temes que disposa la Llei de la Transparència per a les entitats privades, acordant a aquest efecte mantenir un fluid i intens diàleg amb l’Administració per a iniciar quantes polítiques es marquen per a la implantació i desenvolupament de la transparència i participació d’entitats com la nostra.

Una altra qüestió és el trasllat dels efectes d’aquesta normativa a les Societats Musicals associades a la FSMCV i que en la seua immensa majoria són també subjectes d’obligacions per la pròpia Llei. Per a elles, l’Administració ha mostrat la seua comprensió i la necessitat de donar passos previs quant a proporcionar-los recursos en els àmbits informatiu i formatiu, logístic i fins i tot econòmic, amb la finalitat d’ajudar-los a complir amb els requisits que la Llei marca per a tots.

Finalment, apuntar que la transparència no es nodreix únicament de qüestions econòmiques. El “que es fa”, el “per què es fa” i el “com es fa” són fonamentals per a entendre el “i quant costa”. Per açò, al costat de la informació econòmica aniran apareixent en aquest Portal altres qüestions que tenen a veure amb la gestió de l’entitat en el seu sentit més ampli. Traure a la llum totes aquestes accions requerirà d’un treball d’adaptació de tots, estructura federal, gerència i empleats de la FSMCV, i suposa canviar i adaptar estratègies de treball i formes de fer i arreplegar la informació, noves en la major part dels casos, perquè puga estar entendible i disponible per i per a tots.

La disposició a realitzar-ho amb pas ferm i decidit, sense demora, però sense presses innecessàries, és total, i així la pensem mantenir durant els pròxims mesos i anys.

 

Presidència FSMCV

DOCUMENTACIÓ