Aprovació d’instruccions a conservatoris i centres autoritzats de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022

S’aproven, per al curs 2021-2022, les instruccions a les quals haurà d’ajustar-se l’organització i el funcionament dels conservatoris elementals i professionals de Música i de Dansa de la Generalitat.

Aquestes instruccions es refereixen a les mesures d’ordenació acadèmica entorn a la coordinació i elaboració del projecte educatiu i de la Programació general anual, els horaris lectius i altres aspectes didàctics i organitzatius en els quals s’han de tindre en compte en tot moment els principis coeducatius de manera transversal, tenint en compte la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

Els conservatoris municipals de Música i de Dansa i els centres autoritzats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, s’atindran al que disposa la resolució en tot el que resulte d’aplicació conforme la normativa vigent.

Resolució: Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías