Search
Close this search box.

Convocatòria de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit musical, 2022

Termini i forma de presentació de sol·licituds

La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l’aplicació haurà de fer-se d’acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d’ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ceice.gva.es/web/dgplgm/subvencions o sede.gva.es.

Per a fer efectiva la formalització de la sol·licitud cal presentar-la degudament emplenada i signada.

Les entitats hauran de presentar una sol·licitud per cada projecte i adjuntar la documentació corresponent a cadascuna de les sol·licituds. En cas que es presente més d’una sol·licitud per a un mateix projecte, l’última sol·licitud serà l’única vàlida.

La sol·licitud ha d’emplenar-se d’acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases d’aquesta resolució. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l’acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria.

El pressupost de la sol·licitud no podrà ser igual o superior al 50% del pressupost consignat en la modalitat a la qual es presente. En cas de presentar un pressupost igual o superior es tindrà en compte, a l’efecte de la justificació posterior, el 50% de la quantitat de la línia menys un euro.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució en el DOGV.

Forma i termini de justificació

El compte justificatiu i les instruccions estaran disponibles en ceice.gva.es/web/dgplgm/ambit-musical.
Per a registrar la documentació de justificació s’utilitzarà el tràmit telemàtic per a aportar documentacióhttps://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542>

La documentació justificativa audiovisual que no puga enviar-se a través de la tramitació telemàtica es presentarà a l’òrgan de gestió de la subvenció en el termini que estableix aquesta convocatòria.

El termini per a presentar la documentació justificativa d’haver realitzat l’activitat subvencionada acabarà el 5 de desembre de 2022.

Adjuntem publicacions: DOGV-Resolució Foment Valencià Musical DOGV-Extracte Res. Foment Valencià Musical

Compartir:

Últimas noticias

Categorías