Search
Close this search box.

La Diputació de València publica la convocatoria de subvencions per al condicionament de locals de les Societat Musicals

València, 5 de gener de 2017

Ahir es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de València l’extracte de la convocatòria per la qual es concediran les ajudes i subvencions per al condicionament, millora o conservació dels bens immobles destinats a activitats musicals. El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de hui.

Podran accedir a aquestes ajudes les societats musicals que siguen propietàries o tinguen un dret d’ús dels solars, edificis o locals objecte de la convocatòria, o a falta d’això, entitats públiques propietàries dels solars, edificis i locals. En qualsevol cas, els immobles han d’estar físicament ubicats a la província de València.

Les bases que regulen la concessió d’estes subvencions estan recollides al BOP 203 del 20 d’octubre, a partir de la pàgina 41. Les sol·licituds, que podran realitzar-se fins el dia 2 de febrer, han d’estar formulades per qui tinga la representació de la propietat del immoble, i es dirigiran al president de la Diputació de València, lliurant-les al Registre General de la Diputació de València.

Junt amb la sol·licitud, s’haurà de lliurar la documentació requerida:

  • certificació en que conste el nom de l’actuació i l’import sol·licitat
  • declaració de no haver rebut cap altra ajuda amb el mateix fi
  • declaració acreditativa de l’autorització del titular del immoble (cas que siga una altra persona qui sol·licita)
  • declaració de no estar sotmès a prohibicions per obtindre la condició de beneficiari segons la Llei General de Subvencions
  • declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, atenent a la puntuació dels criteris que es tindran en compte:

  • Ajudes rebudes en anys anteriors: si no s’ha rebut aquesta subvenció en les tres últimes convocatòries, el sol·licitant haurà de ressenyar-lo expressament.
  • Població del municipi
  • Compromís d’aportació en percentatge sobre el total que s’ha de finançar.
  • Necessitats per a l’activitat de la societat del projecte proposat.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías