Search
Close this search box.

Resolució de la convocatòria del programa d’oferta concertada, en la modalitat Viu l’Estiu, 2022.

L’Institut Valencià de Joventut publica la RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, per la qual es fa pública la convocatòria del programa d’oferta concertada, en la modalitat Viu l’Estiu, per a 2022.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes a partir de l’endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu competent, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà al de la seua publicació en el DOGV.

RESOLUCIÓ de la convocatòria

Compartir:

Últimas noticias

Categorías