RESOLUCIÓ “XVIII CAMPANYA MÚSICA ALS POBLES 2023”

Resolució de la Convocatòria de la “XXVIII CAMPANYA DE MÚSICA ALS POBLES”, anualitat 2023 i, en conseqüència, la realització, amb estricta subjecció a les Bases per les quals aquella es regeix, del corresponent concert per part de les Societats Musicals que a continuació s’indiquen, fixant l’import a percebre (I.V. A. inclòs o exempt segons la condició de cadascuna de les Societats Musicals) en la quantitat que, igualment, en cada cas s’assenyala:

Compartir:

Últimas noticias

Categorías