Search
Close this search box.

S’obri la convocatòria de la LXXIV edició del Certamen Nacional de Bandes de Música “Ciutat de Cullera”

1.- OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

L’Ajuntament de Cullera celebra des de fa 73 anys el tradicional Certamen Nacional de Bandes de Música “Ciutat de Cullera”, el més antic dels que se celebren de caràcter nacional a Espanya, i la seua convocatòria té la finalitat de fomentar i difondre la música *bandística com a part fonamental del nostre patrimoni cultural.

En aquest marc, l’Ajuntament de Cullera ha fixat les bases per les quals es regirà en 2022 en la seua 74a edició en règim de concurrència competitiva, d’acord amb el que s’estableix en l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El certamen se celebrarà el diumenge 24 d’abril a l’Auditori Municipal, i la Regidoria d’Activitats Musicals serà amb l’assessorament corresponent l’encarregada de l’execució i desenvolupament d’aquestes bases.


2.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

La present convocatòria es regirà pel que es disposa en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol que regula el Reglament de la Llei General de Subvencions i per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal, i els premis obtinguts seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.


3.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI

El finançament dels premis i subvencions municipals realitzades a les bandes de música participants finalment en el Certamen en la present convocatòria serà a càrrec de l’aplicació pressupostària “SUBVENCIONS I PREMIS CERTÀMENS MUSICALS” 3340.4809


4.- COMITÉ ORGANITZADOR

A l’ajuntament de Cullera com a organitzador li correspon la planificació, organització, execució i coordinació del certamen, podent ser assistit si ho requereix per assessors tècnics a fi de col·laborar en el bon funcionament i organització d’aquest, i és el responsable de la interpretació de les normes previstes en la present convocatòria, així com de la resolució de qualsevol incidència que poguera presentar-se en el desenvolupament del certamen.

5.-INSCRIPCIONS I TERMINIS

Les sol·licituds, segons el model que s’adjunta en l’Annex I d’aquestes bases, es remetran per e-mail a la Regidoria d’Activitats Musicals de l’Ajuntament de Cullera casacultura@cullera.es, o presentar-se en els llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Hauran d’estar convenientment emplenades i signades pels representants legals de cada entitat musical. Si alguna banda depenguera del seu ajuntament, serà necessari que la sol·licitud la ferma l’alcalde corresponent a fi de donar la seua conformitat.

El fet de concórrer al Certamen Nacional de Bandes de Música “Ciutat de Cullera” comporta la cessió a l’Ajuntament de Cullera de tots els drets de fixació, reproducció, comunicació pública i distribució així com el dret d’imatge i utilització del nom. Igualment s’accepta que les seues intervencions puguen ser gravades en qualsevol format d’àudio o vídeo, transmeses a través d’internet o qualsevol altre procediment, per ràdio i/o televisió en directe o en diferit, o editat discogràfica o videogràficament siga com siga el suport magnètic, òptic o informàtic. Totes dues cessions s’entenen efectuades pel màxim temps legalment recollit pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i altra legislació concordant.

6.- BANDES PARTICIPANTS

Podran participar en aquest certamen les bandes de música no professionals, és a dir, no podran participar les bandes de música pertanyents a Conservatoris o Escoles de Música professionals i aquelles bandes de música agrupades puntualment per a concursar. En cas de requeriment per part del Comité Organitzador haurà d’acreditar-se el seu caràcter no professional mitjançant declaració jurada subscrita pel representant de la societat musical.

D’acord amb el que es disposa en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en l’article 27 del Reglament que la desenvolupa, no podran obtindre la condició de beneficiari dels premis les societats musicals que complint els requisits específics de participació recollits en les presents bases, estiguen incurses en alguna de les causes enumerades en les citades disposicions.

El nombre màxim de bandes participants en aquest certamen serà de tres per sorteig realitzat a aquest efecte entre les quals s’hagen inscrit si superen aquest número. En el cas que hi haguera més inscrites en aquesta edició quedarà una quarta plaça en reserva amb preferència de participació en la següent convocatòria del certamen, plaça que s’adjudicarà mitjançant sorteig entre aquestes.

La plantilla de les bandes participants haurà de ser entre 80 i 90 músics (inclosos fins a sis intèrprets aliens a la mateixa i els instruments de corda, violoncels i contrabaixos, que es requerisquen). Cada societat musical haurà de presentar un certificat de la seua federació corresponent, si existeix, amb la relació de músics que té federats amb dos mesos d’antelació com a mínim a la data del certamen, i posteriorment el llistat propi dels quals actuaran aqueix dia per a ser acarats en el control de músics.

En el cas que participen bandes pertanyents a la *FSMCV juntament amb altres d’altres llocs d’Espanya el sistema de control serà per a totes l’acreditació de la pertinença real i efectiva d’un músic a la banda per al que hauran de presentar, abans del 24 de febrer de 2022, una relació certificada dels seus músics (nom, lloc de naixement, no DNI o Passaport i instrument musical) expedida pel Secretari de la banda amb el vistiplau del President.


Cap músic podrà actuar en dues bandes participants en el certamen, i aquestes hauran d’estar a Cullera el dia de la seua actuació amb una antelació suficient d’almenys una hora d’acord amb els horaris que fixe l’organització. La banda que en el moment de començar el desenvolupament del certamen no siga present quedarà eliminada automàticament.


7.- ORDRE D’ACTUACIÓ I OBRES A INTERPRETAR

El sorteig de participació seguit del d’actuació de les bandes en el certamen tindrà lloc el dissabte 29 de gener de 2022 a les 12 hores a la Casa de la Cultura C/ La *Bega 14 en presència dels representants d’aquestes. Després del mateix s’explicaren a les bandes participants temes relacionats amb l’organització i desenvolupament del certamen el dia de la seua celebració.

Les bandes que després de realitzat el sorteig deixen de participar sense causa justificada, quedaren inhabilitades per a intervindre en aquest certamen durant un període de tres anys consecutius, i en conseqüència perdran el dret a rebre la subvenció establida.

El dia del certamen cada banda interpretarà en primer lloc un pasdoble sobre l’escenari que no serà puntuat la duració del qual es limitarà a un màxim de (4) quatre minuts.

Seguidament interpretaren en primer lloc l’obra obligada d’aquesta *LXXIV edició del certamen, “Talens” d’Andrés Valero Castells, i a continuació la de lliure elecció que podrà tindre una duració entre 18 i 25 minuts, podent ser penalitzada en la puntuació final pel tribunal qualificador si no està dins d’aquesta franja.

Amb la finalitat d’evitar que més d’una banda coincidisca en l’Obra de Lliure Elecció, tindrà preferència aquella banda que primer s’haja inscrit, i l’organització comunicara a la banda que coincidisca que haurà de canviar necessàriament l’obra lliure triada.


L’Ajuntament no es fa responsable de quantes qüestions legals puguen afectar les bandes per l’ús de les partitures de les obres de lliure elecció.

8.- DESENVOLUPAMENT DEL CERTAMEN

El Certamen es realitzarà com s’ha especificat abans el diumenge 24 d’abril de 2022 a l’Auditori Municipal de Cullera i constarà de dues audicions, estant precedides totes dues per la desfilada de les bandes participants en cadascuna d’elles en el qual hauran d’interpretar un pasdoble de lliure elecció.


Matí : Desfilada a les 10,30 hores i audició a les 11 hores
Vesprada : Desfilada a les 17 hores i audició a les 17,30 hores

Per causa de força major, l’organització estarà facultada per a canviar el lloc de l’actuació sense perjudici del seu desenvolupament, o bé podrà suspendre el certamen definitivament si cap banda haguera actuat encara i no fora possible fer-ho sota cap circumstància. La suspensió definitiva no donarà dret a les bandes participants a indemnització o cap reclamació.

El lloc d’actuació, l’Auditori Municipal, serà competència exclusiva del Comité Organitzador i no es podran introduir modificacions no efectuades per aquest. Serà obligatori per a les bandes participants en l’execució de les seues obres musicals la utilització de l’instrumental (piano, si es precisa, i material de percussió) facilitat per l’organització del Certamen detallat en l’annex II d’aquestes bases, portant elles la resta que precisen.

El Comité Organitzador possibilitarà, si així es requereix, que els músics que els hagen d’utilitzar puguen realitzar una prova tècnica d’aquest material amb caràcter previ al certamen.

9.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

La composició del tribunal designat per Resolució de la Tinenta d’Alcalde Delegada d’Activitats Musicals serà la següent: 3 personalitats de reconegut prestigi en el món de la música amb dret a veu i vot i decisió inapel·lable entre les quals estarà l’autor de l’obra obligada del certamen que serà el seu president, en aquesta edició *Andres Valero Castells, assistit per un funcionari de l’Ajuntament en qualitat de Secretari.

10.- SUBVENCIONS I PREMIS

A cada banda participant en el certamen se li concedirà una subvenció econòmica de 5.000 euros una vegada efectuada la seua participació.

S’estableixen a més els següents premis:

Audició del Certamen:

PRIMER PREMI I PREMI ÚNIC ESPECIAL DEL JURAT 6.000 euros
SEGON PREMI 4.000 euros
TERCER PREMI 3.000 euros

Desfilada :

PREMI A la MILLOR DESFILADA 1.000 euros

Si el Jurat el considera oportú podrà atorgar també un Premi Honorífic al millor Director del Certamen amb una dotació econòmica de 600 euros i diploma acreditatiu.

A la vista de l’acta del jurat, la Tinenta Alcalde Delegada d’Activitats Musicals resoldrà la concessió dels premis per al pagament d’aquests, i aquesta resolució posarà fi a la via administrativa.

Contra ella podrà interposar-se o bé el recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà a la recepció de la notificació de la resolució, o bé, directament el recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció Contenciós-Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua recepció.

11.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LAS BANDES PARTICIPANTS

Les bandes que finalment participen hauran d’enviar a l’organització la següent documentació:

  • Abans del 24 de febrer de 2022: Historial de la banda i currículum del director, en format digital (document word), una fotografia de cada i el logo / escude de la banda, tot això d’alta resolució, i relació certificada dels músics participants a què es refereix l’apartat 6 de la present convocatòria, declaració responsable signada, còpia del CIF de la societat musical i Annex II de material de percussió i necessitats tècniques emplenat.
  • Abans del 24 de març de 2022: Quatre exemplars originals de la partitura de l’obra de lliure elecció (guió del director), dels quals un quedarà en poder de l’organització del certamen per a arxiu i un del pasdoble de la desfilada. En el supòsit de transcripció d’una obra musical s’haurà d’acompanyar el document acreditatiu de la corresponent autorització del titular dels drets d’autor de l’obra original.

12.-ACCEPTACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES

La inscripció en la present convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les normes contingudes en aquesta, així com de la decisió inapel·lable del jurat.

L’organització es reserva el dret a modificar les bases o adoptar les decisions sobre aspectes no regulats en aquestes, per raons d’interés públic que contribuïsquen a un major èxit del certamen.

Les dades registrades pels participants seran recollits i tractats conforme a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías