Search
Close this search box.

Aprovació de la convocatòria de subvencions per al finançament de les escoles d’eduacands i escoles de música de la Província de Castelló

La Excma. Diputació Provincial de Castelló, en l’acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 14 de setembre de 2021, convoca subvencions per al finançament parcial de les despeses corrents de les escoles d’educands/escoles de música de la província de Castelló, en activitats executades durant l’exercici econòmic 2021.

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció:

  • Les societats musicals amb banda de música establida que disposen d’escola d’educands o d’escola de música, estiguen radicades a la província de Castelló i inscrites en el Registre d’Entitats de Caràcter Cultural de la Diputació Provincial de Castelló i en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
  • Les escoles de música vinculades a una societat musical que complisca els requisits anteriors, quan, encara sent jurídicament associacions diferents, vengen a constituir un únic ens entre elles, donada la relació de col·laboració i interdependència existent.
  • Les escoles de música comarcals o mancomunades degudament acreditades per la Conselleria de Cultura.

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’Extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Diputació de Castelló presentant els documents Annexos.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías