Search
Close this search box.

Convocatòria oberta per a subvencions a programacions i projectes culturals en el municipi de València 2019

L’Ajuntament de València ha fet públic l’anunci de la aprovació de la convocatòria de les subvencions a programacions i projectes culturals en el municipi de València per a 2019.

La finalitat d’aquesta convocatòria és afavorir el foment de programacions i projectes culturals que es realitzen a la ciutat de València amb caràcter periòdic, la projecció del qual i impacte redunde en la diversificació i qualitat de l’oferta cultural de la ciutat, i dels quals es derive un ampli impacte i benefici per a la ciutadania.

El termini per a presentar-se a la convocatòria finalitzarà el 22 de maig de 2019.

Beneficiaris

Podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que complisquen els següents requisits:

a) Ser una entitat, institució o associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida en els seus estatuts, siga la promoció i difusió de la cultura coincidents amb els objectius i finalitats d’aquesta convocatòria. Queden expressament excloses comissions festeres.

b) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d’Associacions Autonòmic o Estatal en data de la publicació de la convocatòria en el BOP.

c) No estar incursos en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per a ser beneficiari de la subvenció. L’acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

e) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L’apreciació d’aquesta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentre perdure l’absència de justificació.

f) Disposar de certificat digital i poder acreditar-ho.

Documentació

Descarrega l’anunci de la convocatòria. [PDF]

Descarrega les bases de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías