Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FINANÇAMENT ACTUACIONS I PROMOCIÓ OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 destinades a entitats sense ànim de lucre.

OBJECTE
Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el marc de l’Agenda
2030, a desenvolupar per entitats sense ànim de lucre, en la Comunitat Valenciana.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I TERMINI
– Les sol·licituds es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment de l’esmentat termini donarà lloc a l’exclusió de la convocatòria.
– Les sol·licituds es presentaran a través de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la url: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.
La presentació de la sol·licitud de forma diferent de la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l’exclusió de la convocatòria.

ENTITATS BENEFICIÀRIES
– Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta convocatòria, les associacions i organitzacions, sense ànim de lucre, amb domicili social en la Comunitat Valenciana,
legalment constituïdes i inscrites, en la data de publicació de la corresponent convocatòria, en el registre corresponent en funció de la seua naturalesa jurídica, amb més de quatre anys d’activitat i
que disposen de la seu central o d’una delegació permanent en el territori.
– Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud a la present convocatòria de subvencions.
– No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats incurses en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Més informació en el següent enllaç: https://drive.google.com/drive

Compartir:

Últimas noticias

Categorías