Search
Close this search box.

La Conselleria d’Educació convoca subvencions per a entitats que mantenen conservatoris i centres privats d’ensenyaments musicals 2019

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019.

Poden sol·licitar aquestes subvencions, fins al dia 16 d’abril de 2019, els titulars d’aquestos centres d’ensenyament situats a la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits exigits en l’article 5 de l’ordre de les bases. Pot consultar l’ordre en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?l=1&sig=008360%2F2016

Forma i termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb el model que s’inclou com a annex I de la convocatòria, i hauran d’anar dirigides a la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent. Aquestos models de sol·licitud estaran a la disposició dels interessats en la pàgina web: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/ensenanzas-de-musica

Es presentarà una única instància per cada centre participant.

Les instàncies hauran de presentar-se juntament amb els annexos i la documentació requerida preferentment en el Registre d’Entrada de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent, sense perjudici de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment administratiu.

Resum de documentació general a presentar

  1. Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària.
  2. Resolució o declaració responsable del representant que incloga la sol·licitud de subvenció que es pretén obtindre a més del compromís de complir amb les obligacions derivades de la recepció de la subvenció.
  3. Certificació de la secretaria del centre o declaració responsable del representant legal que consten la periodicitat de la meritació i les aportacions que els alumnes han satisfet durant l’últim trimestre de 2018 i el primer de 2019.
  4. Pressupost previst de despeses i ingressos durant l’últim trimestre de 2018 i els tres primers trimestres de 2019 [annex I a)].
  5. Certificació o declaració responsable del representant legal amb la relació nominal de tota la plantilla de personal docent i no docent del centre per al curs escolar, així com que la totalitat d’aquesta plantilla es troba donada d’alta en el règim de la Seguretat Social que li correspon [models inclosos en annexos I b) i I c)].
  6. Model de domiciliació bancària.

Consulte en el text de la resolució la documentació concreta a presentar segons es tracte d’una corporació local, un concessionari de conservatori de titularitat de corporació local o una entitat privada sense ànim de lucre titular d’un centre privat autoritzat.

Documentació

Descarrega la resolució de la convocatòria amb el full de sol·licitud i els annexos. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías