Search
Close this search box.

La Conselleria d’Educació convoca subvencions per a conservatoris o centres privats d’ensenyaments musicals

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca per a l’exercici 2017 les subvencions per a corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o dansa.

Poden sol·licitar estes subvencions, fins el dia 19 de juny del 2017, els titulars d’aquestos centres d’ensenyament ubicats a la Comunitat Valenciana i que compleixen els requisits exigits a l’article 5 de l’ordre de les bases, que es poden consultar ací.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, que es podran presentar fins el dia 19 de juny del 2017, hauran d’ajustar-se al model facilitat a l’Annex I de la convocatòria, disponible també a la web de la Conselleria d’Educació. Es presentarà una única instància per cada centre participant.

Les instàncies hauran de presentar-se juntament amb els annexes i la documentació requerida, preferentment al Registre d’Entrada de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent, a més de qualsevol de les altres formes previstes a la legislació sobre procediment administratiu.

Documentació a presentar

 1. Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar afectada per qualsevol de les prohibicions per poder obtindre la condició de beneficiària.
 2. Resolució o declaració responsable del representant que incloga la sol·licitud de subvenció que es pretén obtenir a més del compromís de complir amb les obligacions derivades de la recepció de la subvenció.
 3. Certificació de la secretaria del centre o declaració responsable del representant legal en què consten la periodicitat de la meritació i les aportacions que els alumnes han satisfet durant l’últim trimestre del 2016 i el primer de 2017.
 4. Pressupost previst de despeses i ingressos durant l’últim trimestre del 2016 i els tres primers de 2017 (annex Ia).
 5. Certificació o declaració responsable del representant legal amb la relació nominal de tota la plantilla de personal docent i no docent del centre per al curs escolar, així com que la totalitat d’aquesta plantilla es troba donada d’alta al règim de la Seguretat Social que li correspon (models inclosos als annexos Ib i Ic).
 6. Model de domiciliació bancària.

Documentació a presentar únicament per centres privats autoritzats

 1. Documentació acreditativa de la capacitat del signant de la sol·licitud per representar a l’entitat, o autorització per consultar-ho telemàticament.
 2. Acreditació de la condició d’entitat sense ànim de lucre mitjançant certificat expedit pel registre que corresponga i en què conste la seua inscripció com a entitat sense fins lucratius.
 3. Fotocòpia compulsada de la targeta de persones jurídiques i entitats en general en què conste el CIF de l’entitat.
 4. Certificat d’estar al corrent amb l’Hisenda estatal, autonòmica i Seguretat Social, o autorització per tal que la Conselleria d’Educació puga consultar-ho.
 5. Fotocòpia de la documentació acreditativa de la Seguretat Social a on consten tots els membres de la plantilla de personal docent i no docent donats d’alta.

Distribució pressupostària

Del total del pressupostat per a aquestes subvencions, es destinaran 3.200.000 euros per a conservatoris i centres privats d’ensenyament de música. D’aquest import, el 5% es destinarà als centres d’ensenyaments elementals de música, i el restant 95% als centres professionals.

Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyament de dansa, s’han pressupostat 200.000 euros, dels quals el 5% es destinarà a centres d’ensenyaments elementals i el restant 95% a centres d’ensenyaments professionals.

Resolució i notificació

El termini màxim per resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució de la concessió de subvencions es notificarà mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a on constaran les entitats beneficiàries i les subvencions concedides, així com les sol·licituds excloses i el motiu de denegació.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías