Search
Close this search box.

Resolució ajudes a la millora de l’accessibilitat al medi físic

A tenor de la convocatòria pública per la qual es convoquen per a l’exercici 2021 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic, s’han presentat 93 sol·licituds de subvenció amb aquesta finalitat, corresponents a les actuacions de millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic, previstes en la resolució de la convocatòria.

Per la mateixa es resol concedir les subvencions a les entitats locals i entitats sense
ànim de lucre que figuren en l’Annex I de la Resolució i pels imports que en aquest Annex s’indiquen, autoritzar i disposar crèdit a favor dels beneficiaris i pels imports que es detallen en l’Annex I, i denegar les subvencions de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre que figuren en l’Annex II.

Termini i forma de justificació:

El termini màxim de presentació de la justificació total de les subvencions per a equipament finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2021 i per a les subvencions d’obres finalitzarà el dia 15 de novembre de 2021.

La justificació de la subvenció es realitzarà a través de l’aplicació telemàtica establida a aquest efecte i mitjançant la presentació de la documentació necessària per a acreditar la despesa realitzada.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías