Search
Close this search box.

Convocatòria d´Ajudes a la Música Valenciana per a mitigar l´impacte de la crisi sanitària de la Covid-19

La crisi sanitària de la COVID19 ha afectat greument el sector cultural, i més específicament a l’àmbit de la música i al règim de funcionament de les nostres societats musicals.

Les mesures sanitàries establides per les diferents administracions han limitat l’activitat musical sensiblement. Una paràlisi obligatòria que dificulta seriosament la supervivència del teixit associatiu i empresarial musical, i que afecta també directament a els/les professionals de la música valenciana.

Pràcticament, totes les polítiques en l’àmbit de la música, afavorides per les administracions públiques, estan posant l’èmfasi a mitigar les conseqüències negatives d’aquesta situació. En aquests moments les prioritats són, en alguns casos, garantir la mera supervivència. Per això, la majoria dels esforços han d’anar en aquesta direcció.

El programa “CaixaBank escolta València” ha vingut durant aquests últims anys articulant diferents accions i projectes. Unes accions que han aconseguit importants resultats, valorats molt positivament pels diferents sectors implicats. I això ha sigut així perquè “CaixaBank escolta València” és un projecte en constant evolució, que escolta al sector i és sensible a les seues necessitats. Exemple de tot això són les Beques destinades a l’alumnat de les escoles de música que es van posar en marxa durant la gran crisi econòmica de fa uns anys i que va permetre a un gran nombre de joves continuar els seus estudis.

En aquest sentit, la Comissió Mixta per al Control i Seguiment de “CaixaBank escolta València” ha anat adequant els diferents projectes a la nova realitat ocasionada per l’actual crisi sanitària, analitzant la seua evolució, les restriccions adoptades i sobretot les necessitats en aquest nou context. Pràcticament tots els projectes han experimentat o estan experimentant canvis i adaptacions.

Els ‘Premis al Talent Musical en la Comunitat Valenciana’ no poden ser aliens a aquesta realitat. En aquests moments, els recursos disponibles han de ser assignats seguint altres criteris més distributius, contemplant les necessitats existents i arribant al major nombre de persones i col·lectius. Per tot això, l’esforç destinat a aquests Premis anirà dirigit durant l’any 2021 a aquesta convocatòria d’ajudes econòmiques que permeten beneficiar a un nombre major d’entitats i agrupacions musicals.

Així doncs, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura i CaixaBank, organitza i desenvolupa una convocatòria d’Ajudes a la Música Valenciana per a mitigar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID19, i fer costat al sector musical i al conjunt de les societats musicals en aquestes excepcionals circumstàncies.

La concessió de les diferents ajudes es regirà per les següents:

BASES REGULADORES:

Primera: Entitats organitzadores i col·laboradores

La FSMCV convoca les Ajudes a la Música Valenciana en la Comunitat Valenciana amb la col·laboració del Institut Valencià de Cultura i el patrocini de CaixaBank.

L’import de les ajudes serà sufragat íntegrament per CaixaBank dins del programa “CaixaBank escolta València”.

Segona: Modalitats

S’estableixen les següents quatre modalitats de les ajudes:

• Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb l’activitat musical en la Comunitat Valenciana

Pressupost total: 25.000 euros.

En aquesta modalitat s’admetran sol·licituds de qualsevol entitat jurídica privada amb seu social o establiment radicat a la Comunitat Valenciana o persona física de l’àmbit empresarial valencià, natural o resident en la Comunitat Valenciana, i que realitze una activitat empresarial relacionada amb els diferents àmbits de la música. Les entitats participants hauran d’acreditar una trajectòria professional de rellevància. També hauran de demostrar que la crisi sanitària de la COVID19 ha impedit el funcionament ordinari d’aquesta.

Se seleccionaran cinc entitats. S’assignarà a cadascuna d’elles una ajuda econòmica de 5.000 euros.

• Ajudes a les formacions musicals de caràcter professional

En aquesta modalitat s’admetran sol·licituds de formacions instrumentals o vocals de caràcter professional. Les formacions hauran de tindre un mínim de tres components. Hauran d’estar dotades de personalitat jurídica privada pròpia, no dependre de cap administració pública i ser residents en la Comunitat Valenciana. Les entitats participants hauran d’acreditar una trajectòria professional de rellevància. També hauran de demostrar que la crisi sanitària de la COVID19 ha impedit el funcionament ordinari de l’agrupació.

Pressupost total: 25.000 euros.

Se seleccionaran cinc formacions. S’assignarà a cadascuna d’elles una ajuda econòmica de 5.000 euros.

• Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindré la qualitat educativa, impulsen projectes d’igualtat o inclusió social en temps de la COVID19

Pressupost total: 20.000 euros.

En aquesta modalitat s’admetran sol·licituds de centres educatius valencians que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID19. A títol orientatiu citem els següents àmbits: continuació de l’activitat lectiva per mitjans telemàtics, inversions i adquisició de recursos extraordinaris, activitats de formació del professorat per a adaptar-se a la nova situació, esforços per a evitar les desigualtats provocades per la COVID19, iniciatives que fomenten la inclusió social, projectes d’igualtat, etc.

Podran optar a aquesta modalitat qualsevol centre educatiu de titularitat pública o privada que impartisca ensenyaments reglats o no reglats establits en la Llei orgànica d’Educació, com són els centres d’Educació Infantil i Primària, centres d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Conservatoris Elementals i Professionals de Música, Centres Autoritzats i Escoles de Música inscrits en el Registre d’Escoles de Música de la Comunitat Valenciana. No podran participar projectes educatius de caràcter universitari o de postgrau, ni pertanyents a centres d’ensenyaments artístics superiors.

Se seleccionaran deu centres educatius. S’assignarà a cadascun d’ells una ajuda econòmica de 2.000 euros.

• Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID19

Pressupost total: 20.000 euros.

Podran presentar sol·licituds qualsevol societat musical valenciana de la FSMCV que desenvolupe plans de contingència per a mitigar els riscos de contagi de la COVID19. S’haurà de demostrar esforços de tota índole per a mantindre l’activitat musical, el funcionament de les agrupacions i la vida associativa musical de l’entitat, respectant sempre les mesures establides per les autoritats sanitàries.

Se seleccionaran vint societats musicals. S’assignarà a cadascuna d’elles una ajuda econòmica de 1.000 euros.

Tercera: Requisits dels participants

 1. Podrà presentar la seua candidatura qualsevol persona física o entitat jurídica que complisca els requisits exposats en les bases.
 2. 2. Tots/as els/as candidats/as hauran de ser valencians de naixement o residència. En el cas de persones jurídiques hauran de tindre la seu social o un establiment permanent en la Comunitat Valenciana.

Quarta: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

1. El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 21 de maig i finalitzarà el 18 de juny de 2021, tots dos inclosos. Fora d’aquest període no s’admetran candidatures.

2. Les sol·licituds, segons el model oficial, s’enviaran per correu electrònic a l’adreça següent: ayudascaixabankalamusica@fsmcv.org. La FSMCV confirmarà als sol·licitants la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta a ella abans que finalitze el termini d’inscripció.

Quinta: Documentació exigida en cada modalitat

La documentació que es presentarà en cadascuna de les modalitats serà les següents:

• Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb la musica en la Comunitat Valenciana

 1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web fsmcv.org
 2. Dades completes de la persona titular de l´empresa o representant legal.
 3. 3. Memoria y/o Curriculum Vitae que no exceda cinco páginas a una sola cara, que refleje los méritos y la trayectoria del aspirante y un informe o memoria explicativa que describa la actividad empresarial y que no exceda de cinco páginas.
 4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID19 en el funcionament ordinari de l’entitat.

• Ajudes a les formacions musicals valencianes de caràcter professional

 1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web fsmcv.org
 2. Dades completes de la formació i persona o persones que ostenten la titularitat de la formació.
 3. 3. Currículum vitae que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara que reflectisca els mèrits i la trajectòria de la formació.
 4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID19 en el funcionament ordinari de l’agrupació.

• Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindré la qualitat educativa, impulsen projectes d’igualtat o inclusió social en temps de la COVID19

 1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web fsmcv.org
 2. 2. Dades completes del director o directora del centre i, en el cas de centres privats, del titular. Els centres públics hauran d’adjuntar certificat de l’acord del Consell Escolar aprovant la participació en aquesta convocatòria d’ajudes i la conformitat de l’Administració titular.
 3. 3. Memòria explicativa de les mesures i innovacions, projectes d’igualtat o inclusió social implantats, que no excedisca de deu pàgines a una sola cara.

• Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID19

 1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web fsmcv.org
 2. Dades completes de la persona titular de la societat musical o representant legal.
 3. Memòria que no excedisca cinc pàgines a una sola cara que reflectisca plans de contingència per a mitigar els riscos de contagi de la COVID19 mantenint l’activitat musical, el funcionament de les agrupacions i la vida associativa musical de l’entitat, respectant sempre les mesures establides per les autoritats sanitàries.
 4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID19 en el funcionament ordinari de l’entitat.

Sisena: Valoració de les sol·licituds i procés de selecció

 1. Una Comissió de Selecció s’encarregarà de valorar les sol·licituds i seleccionar les entitats beneficiàries de les ajudes de cada modalitat.
 2. La Comissió de Selecció estarà formada per sis components coneixedors de l’ecosistema musical valencià, actuant un/a d’ells de president/a, un altre/a de secretari/a i els/les quatre restants de vocals.
 3. Els membres de la Comissió de Selecció seran seleccionats i nomenats per la Comissió Mixta de Control i Seguiment del programa “CaixaBank escolta València”.
 4. Per a l’exercici de les seues funcions, la Comissió de Selecció podrà recaptar assessorament d’experts en els camps relacionats amb les diferents modalitats convocades.
 5. La Comissió de Selecció triarà a les entitats mereixedores de les ajudes sobre la base de la documentació presentada.
 6. La Comissió de Selecció tindrà un mes, des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, per a la Resolució d’aquesta convocatòria i la selecció de les entitats beneficiàries de les Ajudes.

Setena: Lliurament de les ajudes

 1. La dotació econòmica serà ingressada en el compte obert en CaixaBank (serveixen indistintament els comptes origen Bankia o CaixaBank) de la qual siga titular el beneficiari, indicada per aquest.
 2. Correspon als beneficiaris de les ajudes qualsevol impost o gravamen derivat de la seua percepció.
 3. Els beneficiaris estan obligats a acudir, si fóra el cas, als actes de lliurament de les ajudes que es pogueren organitzar.

Octava: Tractament de les dades personals

Els participants de la present convocatòria consenten expressament que les dades personals que puguen facilitar queden incorporats de manera confidencial a un fitxer automatitzat i no automatitzat del qual és titular la FSMCV. Les dades seran utilitzades per a gestionar les sol·licituds a les ajudes i complir amb el desenvolupament de l’objecte recollit en les presents bases, així mateix les dades podran ser transmeses a les entitats col·laboradores. La FSMCV ha adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades. La FSMCV compleix amb les prescripcions de la Llei orgànica de Protecció de Dades, així com de la seua normativa de desenvolupament. Per al cas que els sol·licitants siguen menors d’edat, però majors de 14 anys, s’autoritzarà els legals representants, perquè puguen accedir a les dades que puga existir a conseqüència dels tractaments als quals s’han fet referència anteriorment i per al cas que siguen menors de 14 anys qualsevol document haurà de ser signat pel seu legal representant, havent-se d’acreditar tal extrem. En tot cas es podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint la seua sol·licitud, per escrit i acreditant la seua identitat a l’adreça de correu electrònic fsmcv@fsmcv.org o a l’adreça postal, carrer de la Democràcia, 62, 46018 de València.

A conseqüència de l’eventual acte de lliurament d’aquestes ajudes, es podran prendre fotografies en aquest, per això, ha de tindre en compte que la participació en la present convocatòria comporta necessàriament la seua autorització al fet que la seua imatge resulte tractada i siga objecte de publicació en revistes de divulgació cultural, així com en el seu cas en les xarxes socials i web de la FSMCV i CaixaBank així com en les informacions que es remeten de les seues pròpies activitats. Així mateix, i pels mateixos motius exposats les seues dades de nom i cognoms necessàriament apareixeran publicats en aquests canals de comunicació.

Novena. Llei aplicable i jurisdicció

La convocatòria, resolució i lliurament d’aquestes ajudes es regeix per la llei espanyola. Els organitzadors, col·laboradors, patrocinadors i participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur propi, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de València per a resoldre qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se del desenvolupament d’aquests.

Dècima. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud de les ajudes implicarà l’acceptació plena i incondicional de totes les bases ací descrites.

El reconeixement com a sol·licitant vàlid queda subjecte al compliment de les condicions establides en aquestes bases. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del sol·licitant. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri de la FSMCV. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, la FSMCV podrà modificar les presents bases, fins i tot la composició de la Comissió de Selecció per circumstàncies sobrevingudes, sense perjudici que haguera començat la present edició comunicant-ho en la web de la FSMCV i als interessats. Les bases estaran sempre disponibles en la pàgina web fsmcv.org.

L’acceptació de les Ajudes suposa l’obligació d’assistir a l’eventual acte de lliurament.

Les Ajudes seran publicades al web oficial de les entitats organitzadores i col·laboradores.

València, 20 de maig de 2021

Documentació:

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías