Search
Close this search box.

Convocatòria ajudes per a l’acció i promoció cultural

Les ajudes per a l’acció i la promoció cultural tenen per objecte la modernització i professionalització del sector cultural i creatiu a través del foment d’activitats que contribuïsquen a alguna de les següents finalitats:

  • Fomentar la dinamització del sector i l’ús de les noves tecnologies en la creació i difusió de continguts, productes i serveis culturals.
  • Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seua capacitat per a generar ocupació potenciant la formació, la integració, la vertebració, les associacions sectorials i les xarxes dins del sector cultural, així com millorar la igualtat de gènere en les Indústries Creatives i Culturals.
  • Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seua inclusió en xarxes europees d’oferta cultural, potenciant a Espanya com a destinació turística cultural.
  • Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural.
  • Afavorir els vincles i la cooperació i comunicació cultural entre les Comunitats Autònomes; o contribuir a l’equilibri territorial de l’oferta cultural a Espanya, especialment a través de projectes en el medi rural.
  • Afavorir la diversitat cultural així com impulsar la contribució de la cultura als Objectius de Desenvolupament Sostenible, en particular, a aquells vinculats amb la sostenibilitat mediambiental.

Termini d’execució:

Les activitats hauran de desenvolupar-se entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de març de 2022. Per tant, les despeses hauran de realitzar-se dins d’aquest període.

L’emissió dels justificants de despesa (factures) tindrà com a data límit el 31 de març de 2022
i el pagament (justificants de pagament) tindrà com a data límit el 30 de juny de 2022. Només seran
subvencionables aquelles despeses que hagen sigut efectivament pagats amb anterioritat a la
finalització del termini de justificació.

Termini i forma de presentació de sol·licituds:

15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’Extracte de la convocatòria en el BOE.

El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible en la
Seu Electrònica del Ministeri de Cultura i Esport.

Publicació BOE: Extracte de l’Ordre de 5 de maig de 2021, del Ministeri de Cultura i Esport per la qual es convoquen les ajudes per a l’acció i promoció cultural corresponents a l’any 2021.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías