Search
Close this search box.

Curs Avançat d’Especialització Orquestral a l’Escola da Altos Estudos Musicais de la Real Filharmonía de Galícia

El curs de postgrau Curs Avançat d’Especialització Orquestral està dirigit a tots aquells estudiants que hagen finalitzat els seus estudis i tinguen com a meta poder formar part d’una orquestra professional. El curs respon a la cada vegada més exigent realitat professional que comporta una formació d’alt nivell. Emparats pels solistes de la Real Filharmonía de Galícia (RFG), els alumnes tenen l’oportunitat d’estar en contacte directe i treballant amb músics professionals adquirint no solament la complexa tècnica i la progressiva formació d’uns criteris musicals propis, sinó també les eines de relació social i d’intercanvi d’idees entre els propis instrumentistes i els directors dels diferents programes.

En virtut d’un conveni amb el Consorci de Santiago, la Universitat de Santiago reconeix com a títol propi els estudis de postgrau del Curs Avançat d’Especialització Orquestral, que condueixen a l’obtenció del Gran Diploma d’Especialització Orquestral.

Calendari
 i inscripció

De l’1 d’octubre de 2018 al 30 de juny de 2019.

Les sol·licituds per a inscriure’s en el mateix hauran de presentar-se fins al 14 de maig a través de la pàgina web de l’Escola.

Pla d’estudis per curs acadèmic

Els alumnes estaran orientats des del primer moment pels seus respectius tutors, que realitzaran un itinerari formatiu individualitzat i detallat tenint en compte les característiques especials de cada alumne. Aquesta programació educativa garantirà la formació de l’alumne i li permetrà obtenir els crèdits necessaris per a la seua acreditació com a especialista. L’encaix de cada alumne en els programes de l’orquestra es fixarà pel Director, prèvia deliberació de la Comissió Educativa.

Amb la finalitat que els alumnes puguen assajar tant de forma individual com a col·lectiva, l’EAEM garantirà en la seu de l’escola aules i cabines d’estudi per a tots.

En ser un curs eminentment pràctic, les assignatures instrumentals tindran una càrrega lectiva no presencial superior a la presencial.

Matèries

A. ESPECIALITZACIÓ INSTRUMENTAL.

CLASSES INDIVIDUALS
: Cada alumne rebrà del seu tutor/professor, un mínim de 40 hores de pràctica instrumental personalitzada distribuïdes al llarg del curs acadèmic.

El departament de trompeta incidirà en la pràctica de trompeta natural per al pròxim curs.

PROFESSORS VISITANTS. CLASSES MAGISTRALS
: Els alumnes de l’EAEM rebran classes individuals per part de solistes de rellevància internacional, bé siguen convidats de la RFG o contractats per a l’efecte.

B. PRÀCTIQUES AMB LA RFG 


Cada alumne, amb la supervisió del seu tutor, s’incorporarà a la RFG participant en un mínim de set programes per temporada (cicle acadèmic).

C. MÚSICA DE CAMBRA I CONJUNT INSTRUMENTAL 


Tots els alumnes participaran en programes referits a la pràctica de conjunt que es materialitzaran en concerts públics al llarg del curs acadèmic.

D. MATÈRIES TEÒRIQUES

S’impartiran continguts teòric-pràctics aplicats a la pràctica instrumental, al coneixement del món professional així com a aspectes relacionats amb l’adquisició d’una bona disposició ment-cos.

I. TREBALL FI DE CURS 


Per a l’obtenció del títol de postgraduat, els alumnes hauran de realitzar un projecte fi de curs que consistirà bàsicament en la preparació i interpretació de concerts públics que impliquen una participació solista destacada, bé siga en concerts individuals o de conjunt.

Documentació

Enllaç a la pàgina d’inscripció.

Informació. [PDF]

Bases de la convocatòria. [PDF]

Obres de trompeta. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías