Search
Close this search box.

Convocatòria oberta: La Fundació ADDA busca instrumentistes per a l’orquestra ADDA.Simfònica

La Comissió Executiva de la Fundació de la Comunitat Valenciana, Auditori de la Diputació d’Alacant, ADDA, ha aprovat la convocatòria per a la selecció de diversos instrumentistes amb l’objectiu de formar part del projecte ADDA.Simfònica.

Les places convocades corresponen als següents instruments:

– Violí (17): 1 Violí 1r ajuda solista, 8 Violins tutti, 1 Violí 2n solista, 1 Violí 2n ajuda solista, 6 Violins tutti.
– Viola (6): 1 Viola Solista, 1 Viola ajuda solista, 4 Viola tutti.
– Violoncel (5): 1 Violoncel solista, 1 Violoncel ajuda solista, 3 Violoncel tutti.
– Contrabaix (2): 1 Contrabaix solista, 1 Contrabaix ajuda solista.
– Flauta (2): 1 Flauta solista, 1 Flauta ajuda solista.
– Oboè (2): 1 Oboè solista, 1 Oboè ajuda.
– Fagot (2): 1 Fagot solista, 1 Fagot ajuda.
– Clarinet (2): 1 Clarinet solista, 1 Clarinet ajuda.
– Trompeta (2): 1 Trompeta Solista, 1 Trompeta ajuda.
– Trompa (2): 1 Trompa 1r Solista, 1 Trompa 2n ajuda.
– Timbal/percussió (1).

Tots els llocs que figuren en la convocatòria són de Tutti. No obstant açò als aspirants que superen el procés selectiu se’ls podrà proposar de manera immediata per a exercir funcions de Solista o Ajuda Solista, en temps i proporció segons criteris artístics, amb el seu corresponent complement.

Requisits dels aspirants

Per a ser admesos a les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

a. Tindre complits setze anys d’edat i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a l’ocupació pública.
b. No patir malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici en el desenvolupament de les tasques i funcions pròpies del lloc a cobrir.
c. No haver sigut separat disciplinàriament en l’exercici de funcions similars de la plaça a la qual es presenta.
d. Estar en possessió del Títol Superior de Música en l’instrument al que es presenta o equivalent en països estrangers, o en condicions d’obtenir-ho en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Inscripcions

Els interessats a participar en aquest procés hauran d’emplenar la sol·licitud que s’adjunta com a Annex al final de la notícia.

La sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria ha de presentar-se a través del correu electrònic convocatorias.adda@diputacionalicante.es i s’acompanyarà de:

a. Còpia del DNI o document equivalent compulsat.
b. Curriculum Vitae, en el qual haurà de constar de forma detallada la trajectòria professional musical, l’experiència orquestral dels aspirants, les titulacions que posseïsquen i els mèrits artístics i professionals.
c. Documentació que acredite la titulació acadèmica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de maig de 2018.

Procediment de selecció

El procés de selecció constarà de dues fases:

Primera Fase

Consistirà en una preselecció entre les sol·licituds rebudes conforme al Curriculum Vitae presentat sobre la base de la valoració realitzada conforme als criteris artístics considerats per la Comissió Tècnica de Valoració, en atenció així mateix al nombre de participants en cada especialitat musical i a l’experiència en orquestres segons el següent ordre de preferència:

– Pertinença a orquestra internacional o nacional del circuit professional.
– Pertinença a orquestres joves nacionals i internacionals.
– Pertinença a orquestres semi-professionals, locals, comarcals o regionals.
– Pertinença a orquestres joves semi-professionals locals, comarcals o regionals.

Una vegada finalitzada aquesta preselecció eliminatòria, es publicarà en la web la llista d’admesos i exclosos a la fase d’audicions amb la qualificació d’apte i no apte.

Segona Fase

Les audicions es duran a terme en les dates, horaris i lloc següents:

Totes les audicions es realitzaran durant el mes de juliol de 2018:

Diumenge 1: Timbal / Percussió
Dilluns 2: Trompa
Dimarts 3: Trompeta
Dimecres 4: Flauta
Diumenge 8: Clarinet
Dilluns 9: Oboè
Dimarts 10: Fagot
Dimecres 11: Contrabaix
Dijous 12 i divendres 13: Viola
Diumenge 29 i dilluns 30: Violí
Dimarts 31: Violoncel

Horari: de 09:00h a 14:00h / de 15:30h a 20:30h

Lloc: Auditori de la Diputació d’Alacant, situat al Passeig de Campoamor s/n. En cas que, per causes de força major, les proves hagen de realitzar-se en un altre lloc, aquest serà comunicat amb la suficient antelació als candidats, i en tot cas serà en la mateixa localitat, Alacant.

Obres: Consulta la relació d’obres seleccionades per a les proves en les bases adjuntes en el següent apartat.

Documentació

Descarrega les bases completes de la convocatòria. [PDF]
Descarrega el formulari d’inscripció. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías