Search
Close this search box.

CulturArts obri el termini per a la contractació de personal temporal

CulturArts Generalitat acaba de publicar les bases i la convocatòria per obrir borses de treball per a la contractació de personal temporal en diverses especialitats per a València i Castelló.

El termini per a la inscripció en les borses de treball és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, raó per la qual el termini romandrà obert fins el dimarts 23 de maig del 2017.

Requisits generals

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea o de qualsevol estat al qual siga d’aplicació la llibertat de circulació de treballadors.
 2. Tenir 16 anys cumplits i no haver assolit l’edat de jubilació.
 3. Estar en possessió del títol acadèmic específic que en el seu cas exigisca la classificació del lloc de treball, o tindre les condicions necessàries per a la obtenció del títol.
 4. Posseir la capacidad funcional necessària tant física com psíquica i sensorial per al desenvolupament de les tasques del lloc.
 5. No haver estat imposada sanció disciplinària.
 6. No estar sotmès a expedient disciplinari ni procés penal.
 7. En determinades modalitats de les borses de treball que requereixen per les seues característiques una experiència o coneixements concrets, es realitzarà una entrevista o prova d’aptitud per tal de baremar la capacitat laboral de l’aspirant.

Documentació a presentar

Tant la sol·licitud com el formulari d’autobaremació hauran de presentar-se correctament omplerts junt amb el currículum vitae, on es farà constar la titulació exigida així com la resta de mèrits. No es tindran en compte els mèrits que no hagen sigut autobaremats per l’interessat.

S’haurà d’aportar també la justificació documental de la titulació exigida i dels mèrtis al·legats. Estos documents hauran de ser originals o compulsats.

Lloc de presentació

Les sol·licituds poden dirigir-se de forma presencial a la seu de CulturArts (Plaça Viriato s/n, 46001 València), o de qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Especialitats

 1. Auxiliar de producció d’esdeveniments d’arts escèniques, música o cinema.
 2. Ajudant de manteniment.
 3. Coordinació de gestió i producció d’esdeveniments d’arts escèniques, música o cinema.
 4. Coordinador de programació d’esdeveniments d’arts escèniques, música o cinema.
 5. Monitor de trobades de la Jove Orquestra.
 6. Monitora de trobades de la Jove Orquestra.
 7. Projeccionista.
 8. Restaurador de paleontologia.
 9. Tècnic especialista Regiduria.
 10. Tècnic especialista elèctric.
 11. Tècnic especialista maquinista.
 12. Tècnic especialista sastreria.
 13. Tècnic especialista en so.
 14. Tècnic especialista utiller.
 15. Tècnic mitjà de programació d’esdeveniments d’arts escèniques, música o cinema.
 16. Tècnic mitjà de gestió administrativa.
 17. Tècnic superior de gestió administrativa.
 18. Tècnic superior de gestió econòmica.
 19. Auxiliar administratiu.
 20. ASG / Taquiller.
 21. Tècnic mitjà d’instal·lacions.
 22. Cap de sala.
 23. Tècnic especialista en so / audiovisuals.
 24. Tècnic mitjà de didàctica.
 25. Tècnic mitjà d’esdeveniments.

Podeu consultar les bases completes de la convocatòria ací, i els models d’instàncies i d’autobaremació ací.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías