Search
Close this search box.

La Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE) convoca proves d’admissió per a cobrir la seua Borsa d’Instrumentistes

Les proves d’admissió a la Jove Orquestra Nacional d’Espanya estan obertes a estudiants que tinguen la nacionalitat espanyola i que residisquen entre juny de 2019 i juny de 2020 a Espanya o en algun país europeu. En el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, residir a Espanya; i en el dels estrangers, residir a Espanya i estar en possessió del permís de treball. Hauran d’haver nascut entre l’1 de juliol de 1995 i el 31 de maig de 2001 i haver finalitzat els estudis corresponents al tercer cicle del grau mitjà dels ensenyaments de música, o en defecte d’açò haver accedit directament al grau superior.

En la convocatòria de la pròxima primavera 2019 tindran lloc les proves en les especialitats de flauta, fagot, trombó tenor, trombó baix, tuba, arpa, viola i violoncel.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’1 d’octubre de 2018 i acaba el dia 19 d’octubre de 2018, tots dos inclusivament.

Els candidats que superen l’audició passen a integrar la Borsa d’Instrumentistes de la JONDE, de la qual són cridats per a prendre part en les diferents trobades, en funció de les necessitats del repertori programat en cadascun d’ells.

Durant el temps de la seua permanència en la Borsa d’Instrumentistes de la JONDE, els integrants de la mateixa tenen dret al fet que els siguen coberts les despeses de transport, allotjament i manutenció durant les trobades en els quals participen. L’assistència a totes les trobades celebrades durant l’any és obligatòria per a tots aquells participants que es determine, en funció de les necessitats del repertori.

Les proves se celebraran entre els mesos de febrer i maig de 2019, en el lloc, data i hora que oportunament seran comunicats. Els candidats hauran d’identificar-se mitjançant la presentació del DNI o Passaport.

Procés selectiu

a) Un primer exercici, i que consistirà en la interpretació en l’instrument principal dels moviments, si escau, que determine el tribunal de l’obra escollida per l’aspirant a partir de la relació que figura en l’annex.
Per a la realització d’aquest exercici, els candidats podran sol·licitar la col·laboració d’un pianista acompanyant proporcionat per la JONDE en cas que no disposaren d’acompanyant propi. Aquest exercici tindrà caràcter públic.
b) Interpretació en l’instrument principal dels fragments de repertori orquestral que determine el tribunal de la relació que figura en l’annex. En el cas de l’especialitat de flauta, aquest exercici es realitzarà així mateix amb el flautí.
c) Lectura a primera vista d’un fragment que permeta detectar la capacitat de repentització de l’aspirant tant en els aspectes relatius a la lectura com a la musicalitat. Aquest exercici es realitzarà a porta tancada, així com l’anterior, en cas de realitzar-se tots dos conjuntament.

Els candidats hauran d’utilitzar material original, no admetent-se en cap cas material fotocopiat per a la realització de les proves.
La prova haurà de realitzar-se amb l’instrument propi de cada candidat, excepte en el cas de l’arpa i el flautí, que seran o podran ser proporcionats per l’orquestra.

Relació d’obres

Per a la part b) s’indiquen els fragments de la següent publicació (hi ha un àlbum per cada especialitat instrumental): Orchester – Probespiel. Test Pieces for Orchestral Auditions. Ed. Peters: flauta (EP 8659), fagot (EP 8662), trombó (EP 8665) i tuba (EP 8666). Ed. Schott: arpa (ED 7856), viola (ED 7852) i violoncello (ED 7853). S’indica l’autor i entre parèntesi s’especifica el fragment exigit si hi ha diversos de l’autor citat, en el cas que no es demanen tots.

jondeobras

Les bases de la convocatòria, així com l’imprès de sol·licitud, estan disponibles per a la seua descàrrega en la pàgina web de la JONDE: http://jonde.mcu.es

Per a més informació està disponible el telèfon 913 370 270, així com el correu electrònic jonde@inaem.mecd.és

Compartir:

Últimas noticias

Categorías