Search
Close this search box.

BASES DE SUBVENCIONS DESTINADES Al FOMENT D’ACTIVITATS MUSICALS

ORDRE 13/2023, de 24 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva destinades al foment d’activitats musicals.

FINALITAT DE LES AJUDES I ÀMBIT D’APLICACIÓ

  1. La present ordre estableix les bases reguladores de les subvencions que concedisca l’IVC, en règim de concurrència competitiva, amb càrrec als crèdits del seu pressupost, que tinguen per objecte el foment d’activitats musicals en la Comunitat Valenciana, amb la fi
    última que la ciutadania puga disposar d’una oferta diversificada i de qualitat.
    En particular, són objecte d’aquestes ajudes l’impuls i la promoció de la creació, producció, difusió i exhibició d’actuacions musicals, a través d’activitats com ara festivals, cursos, producció de concerts i gires, entre altres, així com la cooperació entre agents i entitats culturals d’aquest sector.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria pública aprovada per l’òrgan competent i que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L’IVC comunicarà a la Base de dades Nacional de Subvencions (d’ara en avant, BDNS) la convocatòria de subvencions, així com les ajudes concedides, de conformitat amb el que es disposa en l’article 20 de la LGS.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  1. Una vegada publicada cada convocatòria, els interessats que desitgen sol·licitar la subvenció hauran de dirigir a l’IVC la documentació que corresponga, en els models normalitzats que es preveja en cadascuna d’elles, per via telemàtica, a través del registre de la seu electrònica accessible des de la web de l’IVC. Per tant, la persona o entitat sol·licitant, o el seu representant legal, hauran de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admeta aquesta aplicació. Conforme a l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques la tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment.
  2. Els models normalitzats de sol·licitud hauran de signar-se electrònicament, abans de la seua presentació, per la persona que tinga la capacitat legal de representació del sol·licitant.
    A més d’això, la presentació per mitjans electrònics, en qualsevol dels registres previstos, únicament tindrà validesa si es realitza per la persona o entitat sol·licitant, o per la persona que tinga la capacitat legal de representació d’aquesta.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías