Search
Close this search box.

BASES REGULADORES PER A la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A l’ADQUISICIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS

ORDRE 12/2023, de 24 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva, destinades a la *adquisión d’instruments musicals.

OBJECTE
La present ordre estableix les bases reguladores de les subvencions que concedisca l’IVC, en règim de concurrència competitiva, amb càrrec als crèdits del seu pressupost, que tinguen per objecte l’
adquisició d’instruments musicals amb la fi última de millorar la dotació de les associacions musicals de la Comunitat Valenciana, enriquint-se així l’oferta musical i la formació de qualitat dels músics valencians.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

 1. Amb caràcter general, podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les associacions sense ànim de lucre i fundacions, degudament inscrites en el registre corresponent, dedicades a la promoció, difusió i pràctica de la música, que es troben en la situació que fonamenta
  la concessió de la subvenció i que complisquen els requisits establits en la LGS, així com en el RLGS i en la LHIS.
 2. Així, podran ser beneficiàries les associacions musicals de la Comunitat Valenciana esmentades en el paràgraf anterior que exercisquen la seua activitat de manera professional i que hagen adquirit o pretenguen adquirir instruments musicals durant el període de cada convocatòria.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 1. Una vegada publicada la convocatòria, les entitats interessades que desitgen sol·licitar la subvenció hauran de dirigir l’IVC la documentació corresponent, en els models normalitzats que es prevegen en cada
  convocatòria. Per a això hauran d’utilitzar la via telemàtica, a través del registre de la seu electrònica accessible des de la web de l’IVC, per la qual cosa l’entitat sol·licitant o el seu representant legal hauran de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admeta l’aplicació de registre.
 2. La documentació de sol·licitud haurà de signar-se electrònicament, abans de la seua presentació, per la persona que tinga la capacitat de representació de l’entitat sol·licitant.
 3. El termini de presentació de sol·licituds serà el que s’establisca en cada convocatòria, no podent ser inferior a 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la respectiva convocatòria en
  el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment d’aquest termini donarà lloc a la no admissió de la sol·licitud.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías