Search
Close this search box.

Convocatòria de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat, 2022

Mitjançant l’Ordre 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana (DOGV 7649, 03.11.2015).

Termini i lloc de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà a la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La presentació de sol·licituds l’emplenarà la persona representant de l’entitat sol·licitant, exclusivament a través de l’accés a la seu electrònica de la Generalitat, accessible des del següent enllaç:

https://sede.gva.es.

Aquest tràmit també estarà disponible en l’enllaç següent: http:// www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17154

Serà necessari disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s’actue en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter
voluntari davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via electrònica.

Publicació oficial: https://DOGV-Resolució Foment Voluntariat

Extracte:DOGV-Extracte Foment Voluntariat

Compartir:

Últimas noticias

Categorías