Search
Close this search box.

Publicació de les bases reguladores de la campanya “Adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables 2022”

La Junta de Govern de la Excma. Diputació Provincial de Castelló, en sessió ordinària celebrada el 8 de febrer de 2022, ha aprovat la concreció dels aspectes generals regulats en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Castelló, per a la concessió de subvencions per a l’adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables, exercici 2022.

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció:

  • Les societats musicals amb banda de música establida que disposen d’escola d’educands o d’escola de música, estiguen radicades a la província de Castelló i inscrites en el Registre d’Entitats de Caràcter Cultural de la Diputació Provincial de Castelló i en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
  • Les escoles de música vinculades a una societat musical que complisca els requisits anteriors, quan, encara sent jurídicament associacions diferents, vengen a constituir un únic ens entre elles, donada la relació de col·laboració i interdependència existent.
  • Les escoles de música comarcals o mancomunades degudament acreditades per la Conselleria de Cultura.

Aquesta línia d’ajudes és compatible amb la de la Campanya Escoles d’Educands/Escoles de Música per a despeses corrents 2022, però no així amb les altres línies d’ajuda de l’Àrea de Cultura d’aquesta Diputació.

Termini i lloc de presentació

Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Diputació de Castelló.

Forma i termini de justificació

El termini màxim per a la justificació de la Subvenció serà el 29 de JULIOL de 2022.
La justificació haurà de presentar-se per via telemàtica en la Seu Electrònica de la Diputació de Castelló.

Adjuntem enllaç a la publicació: BOPC-Adquisició instruments musicals

Compartir:

Últimas noticias

Categorías