Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DESTINADES A CONSERVATORIS MUNICIPALS, CENTRES AUTORITZATS I CENTRES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE MÚSICA I DANSA

Extracte de la Resolució de 14 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen subvencions destinades a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de Música i de Dansa, per a l’exercici 2023. Més informació en el següent enllaç: https://drive.google.com/drive/folders

BENEFICIARIS
Podran ser beneficiàries els conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE I ÀMBIT
La present resolució té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments
generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de Música i de Dansa, inscrits en el registre de centres docents de la Comunitat Valenciana per a contribuir al finançament parcial de les despeses corrents, durant el curs 2022-2023.

BASES REGULADORES
Es poden consultar a través del següent enllaç web: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/06/pdf/2023_6227.pdf

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. Per a poder realitzar la sol·licitud i garantir la gestió econòmica de cada expedient, el NIF del sol·licitant i el del titular de l’entitat ha de ser el mateix. A més de realitzar-se directament, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.


El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Poden accedir al procediment en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=231

Compartir:

Últimas noticias

Categorías