Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT D’ACTIVITATS MUSICALS

Extracte de la Resolució de 13 de juny de 2023, del director general del Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions destinades al foment d’activitats musicals per a 2023.
Més informació en el següent enllaç: https://drive.google.com/drive/folders.

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquestes subvencions tenen per finalitat l’impuls i la promoció de la creació, producció, difusió i exhibició d’actuacions musicals, a través d’activitats com ara festivals, cursos de perfeccionament musical, producció de concerts i gires, entre altres, així com també el fomentar la cooperació amb altres agents i entitats culturals d’àmbit públic o privat, amb la fi última que la ciutadania puga disposar d’una oferta musical diversificada i de qualitat.

PERSONES I ENTITATS BENEFICIARIS DE LES AJUDES
Per a obtindre la condició de persona o entitat beneficiària d’aquestes ajudes s’hauran de complir els requisits establits en l’article 3 d’ordre de bases.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Les sol·licituds, en model normalitzat, hauran de dirigir-se al IVC, per via telemàtica a través del registre de la seu electrònica accessible des de la web.

TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES
Tots els documents que servisquen per a justificar l’ajuda hauran d’anar subscrits per la persona beneficiària, o pel representant legal de l’entitat beneficiària i presentar-se en el IVC no més tard del 30 de novembre de 2023, per via telemàtica a través de la seua seu.
La falta de justificació en aquest termini determinarà la revocació de la subvenció concedida.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías