Search
Close this search box.

Inscripcions obertes per al Vé Concurs de Composició “Josep Maria Lleixà Subirats” de la Federació Catalana de Societats Musicals

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM) convoca el Vé Concurs de Composició per a Banda Simfònica “Josep Maria Lleixà Subirats”. El motiu del present concurs és el de fomentar la participació, la creació i la pràctica de la música en el marc de la cultura i la pedagogia musical. Així mateix, la FCSM dóna nom al present concurs retent homenatge al Sr. Josep Maria Lleixà Subirats, qui fou president de la Unió Musical Mas de Barberans (Montsià), músic d’aquesta entitat, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats Musicals i persona dedicada intensament al desenvolupament i participació en les Societats Musicals.

1. El present concurs es conformarà d’acord amb les Bases que seran publicades a partir de l’1 de març de 2018 a la pàgina web de la Federació: http://www.fcsm.cat

2. La participació en el concurs està oberta a tots els compositors que ho desitgen que tinguen la residència habitual a l’Estat espanyol. La FCSM podrà sol·licitar l’acreditació de la residència del concursant.

3. Les composicions hauran de ser originals i inèdites, entenent com a tals aquelles que siguen de nova creació, que no s’hagen estrenat oficialment a cap concert, que no siguen còpia, modificació o versió d’una altra o altres existents, que no hagen estat premiades en cap altre concurs i que no hagen estat difoses per cap mitjà de comunicació, ni editades per cap segell discogràfic ni editorial, sent motiu de desqualificació de l’obra la divulgació de la mateixa o la seua presentació abans de la proclamació i estrena.

4. La composició ha de ser classificada dins de la modalitat “Obra Simfònica per a Banda de Música”. Amb l’objectiu que l’obra guanyadora puga ser interpretada pel major nombre de bandes federades ampliant així els seus repertoris, la dificultat de la mateixa haurà de ser mitjana o mitjana-alta, no sobrepassant el coeficient de dificultat 5. Així mateix, sense ser excloent, es valorarà que l’obra partisca d’un llenguatge d’expressió musical proper o habitual a la majoria de les bandes.

L’obra tindrà una durada mínima de deu minuts i màxima de dotze i podrà ser de moviment únic o conformada per diversos moviments.

5. Tant la forma de l’obra com el seu contingut seran lliures, sense instrument solista ni amb instruments no habituals en les bandes i d’acord amb la plantilla que es detalla en l’Annex a les Bases, podent ser motiu de desqualificació el que no estiguen inclosos en la mateixa tots els instruments esmentats, excepte aquells que són indicats com opcionals.

Es valorarà positivament el fet que siga annexat un resum o explicació general motivada de l’obra. També serà valorat positivament el adjuntar un AUDIO CD DEMO de l’obra presentada.

6. La recepció directa de les obres finalitzarà el 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores, sent aquesta data la màxima admesa en els enviaments postals del material presentat per aquest o un altre mitjà al concurs. La decisió del jurat serà emesa abans del 6 de maig de 2018.

7. S’estableix un únic premi dotat amb la quantitat de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) i Diploma Acreditatiu.

El premi estarà sotmès a la tributació fiscal corresponent segons la normativa vigent. El premi serà únic i indivisible. No obstant això, el Jurat i la FCSM es reserva el dret de concedir una Menció d’Honor, sense remuneració econòmica i si és acceptada, prèviament, per l’autor.

8. El Jurat encarregat d’efectuar la selecció d’entre les obres presentades serà nomenat per la Federació Catalana de Societats Musicals i estarà compost per personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de la música. Actuarà com a secretari del mateix i sense opció a vot, la persona que designe la FCSM. La decisió del jurat serà notificada al guanyador i a tots els participants en els termes establerts a les Bases del Concurs, fent-se així mateix públic a la web de la FCSM http://www.fcsm.cat.

9. El lliurament del premi al guanyador del concurs, es realitzarà en un acte organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals, en lloc i data que aquesta determine. L’obra premiada s’estrenarà en el marc del Festival de Bandes de Música de Catalunya, a l’Auditori de Barcelona, el 24 de juny de 2018, que serà interpretada per la Banda de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona “URV”, participant al Festival.

10. L’obra guanyadora serà remesa a totes les Bandes de la Federació Catalana de Societats Musicals perquè en el termini de 4 anys puga ser lliurement interpretada per totes elles, així com a les Bandes de la Confederació Espanyola que així ho sol·liciten, tal com s’assenyala en l’últim paràgraf de la Base Onzena.

11. La resta de condicions musicals i d’organització seran exposades en les Bases que a l’efecte publicarà la FCSM al seu web. Així mateix, la Federació donarà la màxima difusió que siga possible en altres federacions i escoles de música estatals, així com en els mitjans de comunicació. Farà constar els espònsors del Concurs en totes les comunicacions que efectue.

Documentació

Descarregar les Bases del Concurs [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías