Search
Close this search box.

La Generalitat convoca ajudes per al desenvolupament de programes de foment de la igualtat

La Generalitat Valenciana publica hui al Diari Oficial la convocatòria d’ajudes i subvencions a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l’associacionisme de dones a la Comunitat Valenciana, amb una dotació de 400.000 euros.

Dins del marc de polítiques d’igualtat que l’administració de la Generalitat porta a terme, es fa necessari adoptar mesures que ajuden a promoure les condicions per assolir la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la societat, i especialment en aquells que tradicionalment han estat ocupats majoritàriament per homes i als quals les dones han tingut valors estereotipats que han dificultat la seua promoció als mateixos.

Programes objecte de subvenció:

  1. programes de promoció i foment de la igualtat entre homes i dones i actuacions que permeten visibilitzar les dones en els àmbits ocupats tradicionalment per homes.
  2. programes que promoguen l’associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones, promovent la participació i presència de les dones en tots els àmbits de la societat.

Per poder sol·licitar les ajudes, les associacions han de tenir entre les seues finalitats la promoció i foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Es podran subvencionar les despeses de personal (salaris, seguretat social) i les despeses corrents necessàries per desenvolupar el programa (subministraments, materials, correu…).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució, és a dir, fins el dia 23 de gener del 2019. La presentació de sol·licituds i documentació addicional es farà exclusivament per via electrònica mitjançant signatura electrònica de la entitat o persona que representa.

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, sent requisit imprescindible haver obtingut un mínim de 55 punts per poder optar a les ajudes.

Consulta les bases reguladores de la convocatòria.

Consulta la resolució per la qual es convoquen les ajudes.

Accedeix al tràmit electrònic de sol·licitud de les ajudes.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías