Search
Close this search box.

Subvencions destinades a l’adquisició d’instruments musicals durant els mesos de desembre del 2023 al novembre del 2024.

Objecte, finalitat i àmbit d’aplicació

Aquestes subvencions tenen per finalitat millorar la dotació de les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a enriquir l’oferta musical i la formació de qualitat dels músics valencians.

Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, en particular en matèria d’igualtat de gènere, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a adquisicions que tinguen lloc entre l’1 de desembre del 2023 i el 30 de novembre del 2024, tots dos inclosos.

Aquestes subvencions contribuiran al finançament parcial de l’adquisició, fins a un màxim del 65 % de les despeses subvencionables, sense comptar l’import de l’impost sobre el valor afegit aplicable (IVA). I, en cap cas, en concurrència amb altres ingressos o recursos, podran superar el cost de l’adquisició subvencionada.

Entitats Beneficiàries

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els sol·licitants que hagen adquirit o vulguen adquirir instruments musicals durant el període d’aquesta convocatòria i complisquen els requisits següents:

a) Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria figuren inscrites en el registre que legalment corresponga, com a associacions o fundacions sense ànim de lucre la finalitat de les quals finalitat siga la divulgació i promoció cultural de la música.
b) Que el seu domicili social estiga radicat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
c) Que formen part, com a entitat associada, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) o bé que demostren l’existència i l’activitat d’una agrupació musical lliga
gada a l’associació sol·licitant, almenys durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de la convocatòria d’ajudes.

Termini de presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (Del 9 de maig al 29 de maig).

Totes les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la web del IVC: https://sede.ivc.gva.es/

Publicacions oficials en el DOGV:

Compartir:

Últimas noticias

Categorías