Search
Close this search box.

Subvencions per a projectes generals de música antiga i clàssica d’orquestra, de cambra i de piano, atorgades per la Diputació de València

La Diputació de València ha anunciat l’aprovació de la convocatòria de concessió de subvencions per a entitats musicals amb domicili social a la província de València, relatives a projectes generals de música antiga i clàssica d’orquestra, de cambra i de piano.

Serà subvencionable la realització de projectes de música antiga i clàssica, amb independència que la mateixa siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra, o per piano, i hauran d’incloure un mínim de 4 concerts. Els projectes hauran d’incloure almenys el 20% de les actuacions culturals realitzades per companyies, grups o empreses valencianes com a vehicle de promoció i foment del sector cultural de la província.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. És a dir, el termini de presentació de sol·licituds anirà des del 10 d’abril fins el 6 de maig de 2019.

La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial dirigida al president de la Diputació, que inclourà la declaració responsable que l’entitat no està incursa en cap de les prohibicions, per a obtindre la condició de beneficiari, previstes en l’art. 13 LGT i en l’art. 6 de l’Ordenança General de Subvencions, havent d’adjuntar-se la documentació indicada a l’anunci de la convocatòria que pot trobar al final de la notícia.

Documentació

Descarrega l’anunci de la convocatòria [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías