Search
Close this search box.

Conclusions de les Jornades informatives sobre la Llei del Voluntariat

Recentment s’han celebrat les jornades informatives sobre l’aplicació de la Llei del Voluntariat per a les Societats Musicals organitzades per la FSMCV en Castelló i Alacant. L’objectiu fou comprovar la regularització de professors, directors i altres empleats que treballen en les entitats de cara a les inspeccions de treball que es duran a terme en setembre de 2017.

Les jornades s’estructuraren en dos blocs: El primer va tractar l’aplicació de la Llei del Voluntariat, els marcs jurídic, econòmic i laboral corresponents i els passos a seguir a l’hora d’iniciar el model de gestió del voluntariat. La segona part, més pràctica, es centrà en el protocol a seguir davant una inspecció de treball i la documentació necessària que cada Societat Musical hauria de tindre localitzada i preparada.

Per a tots els interessats deixem, com a resum, alguns punts importants tractats en estes jornades. Si necessiteu més informació, el servici d’assessorament jurídic està disponible en este portal.

Els requisits legals referents al voluntariat passen perquè l’activitat tinga caràcter altruista i solidari. A més, la seua realització ha de ser conseqüència d’una decisió pròpia i desinteressada, sense contraprestació econòmica ni de qualsevol altre caire. L’activitat de voluntariat ha de desenvolupar-se en organitzacions sense ànim de lucre i d’acord a programes o projectes concrets. És important tindre en compte que la condició de voluntari o voluntària és compatible amb la de ser soci o membre de l’entitat.

Les societats musicals tenen certes obligacions com entitats del voluntariat. És obligatori dur un registre d’altes i baixes del personal voluntari, garantir les degudes condicions de salut i seguretat, subscriure una pòlissa d’assegurances que garantisca a la persona voluntària en el cas de danys i perjudicis, així com expedir un certificat que acredite els servicis prestats en l’entitat.

D’acord a la Llei 4/2001, del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, es contempla la possibilitat de rebre compensació econòmics per les despeses ocasionades en el desenvolupament de l’activitat del voluntari, prèviament amb l’acord entre ambdues parts (allotjament, desplaçament, transport, despeses fungibles i altres despeses que siguen necessàries per dur a terme l’activitat). Estes despeses hauran de ser declarades amb documents que les justifiquen. Les compensacions econòmiques queden subjectes a condicions fiscals, que poden consultar-se a través dels serveis jurídics. Un dels punts clau és que l’activitat del voluntariat no es classifica com a relació laboral. En canvi, la relació dels músics amb la seua Societat Musical pot ser laboral si es donen els elements bàsics; es tracta d’una qüestió que ha de ser valorada de manera concreta i cas per cas.

 

Com actuar davant una Inspecció de Treball?

Els criteris bàsic es centren en els següents aspectes:

  • • Buscar la diferenciació entre el caràcter laboral o extra laboral de les relacions entre les parts.
  • • Analitzar les retribucions en contraprestació pel treball realitzat.
  • • Confirmar que el voluntariat existent té caràcter solidari, lliure i sense contraprestació econòmica o material (independentment de les despeses que es desprenen de l’activitat). A més, han de realitzar-se a través d’entitats de voluntariat.

Estes jornades s’han organitzat des de l’àrea econòmica-jurídica i de les escoles de música de la FSMCV. El que pretenem és que les societats musicals estiguen al corrent de la informació necessària per a que tota la seua activitat es duga a terme segons la legislació vigent i que sàpiguen respondre sense cap problema a la inspecció d’eixa activitat.

 

DESCARREGA ACÍ la presentació completa.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías