Search
Close this search box.

CULTURARTS convoca les beques per al perfeccionament de joves músics

València, 28 de setembre del 2016

CulturArts Generalitat convoca les beques per al perfeccionament de joves músics, de fins a un mes de durada durant l’any 2016 i de fins a un any de durada durant el curs acadèmic 2016-2017. Les sol·licituds, dirigides a CulturArts Generalitat, podran realitzar-se fins el dia 6 d’octubre.
Les bases bases reguladores de la concessió de beques, publicades en la ordre 34/2016 de 18 de juliol recullen els requisits que han de complir els sol·licitants, entre ells la nacionalitat, la edat i la titulació exigida, a més del número de beques rebudes anteriorment pel sol·licitant.
Les sol·licituds podran presentar-se física o telemàticament i en tot cas hauran de ser omplertes segons els annexos especificats a la resolució de la convocatòria de les beques, publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7879 del 22 de setembre.
Els documents exigits junt amb la sol·licitud, i que a més serviran per baremar, són:
  • Titulació i expedient acadèmic.
  • Idiomes.
  • Relació de cursos de perfeccionament i altres activitats de formació.
  • Memòria explicativa de les principals activitats artístiques realitzades en agrupacions orquestrals, de cambra i com a solista.
  • Memòria explicativa del programa de perfeccionament que desenvoluparà el sol·licitant.
  • Estimació econòmica de les despeses previstes.
  • Beques sol·licitades i/o obtingudes per al mateix programa d’altres organitzacions públiques o privades.
  • Relació de beques o ajudes rebudes durant els últims 5 anys per perfeccionar la seua especialitat artística.
  • Prova documental que acredite els contactes realitzats pel sol·licitant amb el centre proposat per la seua admissió.
  • Dades bancàries a on desitja rebre l’import de la beca.
A més de baremar aquestes dades, els sol·licitants hauran de realitzar una audició consistent en la interpretació d’una obra obligada i una altra de lliure elecció. Les obres obligades per instrument es detallen a la resolució de la convocatòria de beques.
La puntuació total obtinguda servirà per determinar l’import de la beca. Es tindran en compte també altres factors socioeconòmics com la renda o la condició de família nombrosa.

 

Compartir:

Últimas noticias

Categorías