CULTURARTS convoca les beques per al perfeccionament de joves músics

València, 28 de setembre del 2016

CulturArts Generalitat convoca les beques per al perfeccionament de joves músics, de fins a un mes de durada durant l’any 2016 i de fins a un any de durada durant el curs acadèmic 2016-2017. Les sol·licituds, dirigides a CulturArts Generalitat, podran realitzar-se fins el dia 6 d’octubre.
Les bases bases reguladores de la concessió de beques, publicades en la ordre 34/2016 de 18 de juliol recullen els requisits que han de complir els sol·licitants, entre ells la nacionalitat, la edat i la titulació exigida, a més del número de beques rebudes anteriorment pel sol·licitant.
Les sol·licituds podran presentar-se física o telemàticament i en tot cas hauran de ser omplertes segons els annexos especificats a la resolució de la convocatòria de les beques, publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7879 del 22 de setembre.
Els documents exigits junt amb la sol·licitud, i que a més serviran per baremar, són:
  • Titulació i expedient acadèmic.
  • Idiomes.
  • Relació de cursos de perfeccionament i altres activitats de formació.
  • Memòria explicativa de les principals activitats artístiques realitzades en agrupacions orquestrals, de cambra i com a solista.
  • Memòria explicativa del programa de perfeccionament que desenvoluparà el sol·licitant.
  • Estimació econòmica de les despeses previstes.
  • Beques sol·licitades i/o obtingudes per al mateix programa d’altres organitzacions públiques o privades.
  • Relació de beques o ajudes rebudes durant els últims 5 anys per perfeccionar la seua especialitat artística.
  • Prova documental que acredite els contactes realitzats pel sol·licitant amb el centre proposat per la seua admissió.
  • Dades bancàries a on desitja rebre l’import de la beca.
A més de baremar aquestes dades, els sol·licitants hauran de realitzar una audició consistent en la interpretació d’una obra obligada i una altra de lliure elecció. Les obres obligades per instrument es detallen a la resolució de la convocatòria de beques.
La puntuació total obtinguda servirà per determinar l’import de la beca. Es tindran en compte també altres factors socioeconòmics com la renda o la condició de família nombrosa.

 

Compartir:

Últimas noticias

Categorías