Search
Close this search box.

L’Ajuntament de València convoca borses de treball per a professors de violí i de llenguatge musical

L’Ajuntament de València ha obert el termini per constituir dues borses de treball per a professors de música, amb la especialitat de Violí i amb la especialitat de Llenguatge musical, per a nomenaments futurs per millora d’ocupació i interinitats.

Les instàncies podran presentar-se fins el 10 de març. Els aspirants hauran de complir els requisits especificats en les bases de constitució de la borsa: tindre més de 16 anys; posseir la nacionalitat espanyola, d’algun estat membre de la Unió Europea o països amb tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya; posseir les capacitats físiques i psíquiques per a l’exercici de les funcions; no haber estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública; no haber estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual; i estar en possessió del títol de professor superior amb les especialitats demanades, graduat en música amb les especialitats, professors de Violí o Llenguatge Musical, professor superior de Violí o Llenguatge Musical o titulació equivalent.

Si a més, l’aspirant desitja ser admès en la borsa de millora d’ocupació, haurà d’ésser també funcionari de carrera de l’Ajuntament de València.

El qualsevol cas, els aspirants hauran de passar unes proves de selecció consistents en tres exercicis: 1) una interpretació musical (en el cas de la especialitat de violí) o la composició d’un estudi de llenguatge musical o d’un exercici d’audició (especialitat de llenguatge musical); 2) classes pràctiques amb alumnes de diferents edats i nivells (ambdós casos); i 3) suposats pedagògics pràctics que els aspirants hauran de resoldre i exposar davant del tribunal, responent a les preguntes que aquest puga considerar en relació amb aquest exercici o a les classes pràctiques realitzades amb alumnes.

La fase de concurs s’aplicarà als aspirants que superen les proves de selecció, i en ella es valorarà el coneixement de valencià en el cas d’interinitat, i a més l’antiguitat, la formació acadèmica i la experiència professional en cas d’aspirar a la millora d’ocupació.

Podeu consultar les bases de la convocatòria de la borsa de treball per a professors de violí ací, i les bases de la borsa de treball per a professors de llenguatge musical ací.

 

Compartir:

Últimas noticias

Categorías